Ogłoszenie o zamówieniu- numer sprawy BA.WZP.26.45.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. „Długoterminowy najem dwóch samochodów osobowych o napędzie elektrycznym" - numer sprawy BA.WZP.26.45.2021

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 15/10/2021 r. do godz. 9:00.

Termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15/10/2021 r. o godz. 10:00.

UWAGA!: Zamawiający w dniu 12.10.2021 zamieścił Wyjaśnienia dla Wykonawców. Szcegóły w poniższych plikach.

UWAGA!: Uwaga! Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) udostępnił w dniu 15/10/2021 r. informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta wynosi 411 804,00 zł brutto (z podatkiem VAT) zł (słownie: czterysta jedenaście tysięcy osiemset cztery zł i 00 gr.).

UWAGA!: W dniu 15.10.2021 Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zamieścił informacje dotyczące:

  1. nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,
  2. cen lub kosztów zawartych w ofertach.

UWAGA!: W dniu 18.10.2021 Zamawiający zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z art. 260 Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Urszula Wysocka
Osoba publikująca informację: Urszula Wysocka
Osoba modyfikująca informację: Urszula Wysocka
Data publikacji: 07.10.2021 12:50
Data ostatniej modyfikacji: 18.10.2021 17:50