Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.38.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. „Modyfikacja modelu kosztowo-popytowego” - numer sprawy: BA.WZP.26.38.2021.

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 11/10/2021 r. do godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11/10/2021 r. o godz. 11:00.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga. Zamawiający w dniu 04/10/2021 r. zamieścił informację dot. prezentacji obecnie funkcjonującego Systemu MPK.

Uwaga!!! W dniu 04/10/2021 r. zostało wniesione odwołanie wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia. Treść poniżej.

Uwaga!!! W dniu 06/10/2021 r. zamieszczono Zmianę nr 1 treści SWZ oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Dokumenty poniżej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Ginszt
Osoba publikująca informację: Rafał Ginszt
Osoba modyfikująca informację: Rafał Ginszt
Data publikacji: 28.09.2021 09:40
Data ostatniej modyfikacji: 07.10.2021 08:43