Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.27.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na „Rozbudowę  posiadanego przez Zamawiającego klastra urządzeń Fortigate 601E”  -  numer sprawy: BA.WZP.26.27.2021.

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 15/09/2021 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15/09/2021 r. o godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga!!! W dniu 06/09/2021 r. Zamawiający zamieścił Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Uwaga! Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) udostępnił w dniu 15/09/2021 r. informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta wynosi 320 932,00 zł brutto (z podatkiem VAT) zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa zł i 00 gr.).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BA.WZP.26.27.2021.15

Uwaga!!! W dniu 23/09/2021 r. Zamawiający opublikował Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej znajduje się w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 4.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BA.WZP.26.27.2021.16

Uwaga!!! W dniu 01/10/2021 r. Zamawiający opublikował Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po ponownym badaniu
i ocenie ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej znajduje się w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 5.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Ginszt
Osoba publikująca informację: Rafał Ginszt
Osoba modyfikująca informację: Rafał Ginszt
Data publikacji: 03.09.2021 16:45
Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2021 09:22