Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.25.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu podstawowego na Świadczenie usługi wsparcia eksperckiego Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w uaktualnieniu obowiązującej metodyki kontroli projektów Działania 1.1. w ramach I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  -  numer sprawy: BA.WZP.26.25.2021.

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 30/08/2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Giełdowa 7/9,  w dniu 30/08/2021 r. o godz. 11:00.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji warunków zamówienia (w skrócie SWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga! Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) udostępnił w dniu 30/08/2021 r. informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta wynosi 384 375,00 zł brutto (z podatkiem VAT) zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych).

UWAGA! Zamawiający w dniu 10.09.2021 r. zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szcegóły w poniżej zamieszczonym pliku.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Urszula Wysocka
Data publikacji: 20.08.2021 16:15
Data ostatniej modyfikacji: 10.09.2021 13:07