Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.16.2019

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup półek dyskowych wraz z usługą wsparcia technicznego i gwarancją producenta.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 15/04/2019 r. godz. 10.00

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 15/04/2019 r. godz. 10.15

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga! Zamawiajacy w dniu 09/04/2019 r. zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców. Szczegóły w poniżej zamieszczonym pliku.

Uwaga! Zamawiajacy w dniu 15/04/2019 r. zamieścił informację sporządzoną na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, w tym informację z otwarcia ofert.

Uwaga! Zamawiający w dniu 26/04/2019 r. zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w poniżej zamieszczonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 04.04.2019 15:00
Data ostatniej modyfikacji: 26.04.2019 13:25