Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.10.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na Opracowanie dokumentacji związanej z wdrażaną publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego wraz ze wsparciem merytorycznym w zakresie kontroli oraz przeprowadzenie szkoleń  -  numer sprawy: BA.WZP.26.10.2021.

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 25/03/2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 25/03/2021 r. o godz. 11:00.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga! Zamawiający w dniu 22/03/2021 r. zamieścił wyjaśnienia treści SWZ oraz zmianę treści SWZ Szczegóły w poniżej zamieszczonym pliku (nr 3).

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z poźn. zm.) udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto z podatkiem VAT w wysokości: 242 530,00 PLN.

Uwaga!!! W dniu  25/03/2021 r. Zamawiający w załączniku do pisma BA.WZP.26.10.2021.12 zamieścił informacje dotyczące:

  1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Szczegóły w załączonych poniżej plikach o numerze początkowym 4.

Uwaga!!! W dniu 09/04/2021 r. Zamawiający opublikował Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej znajduje się w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 5.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Jamróz
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 15.03.2021 17:15
Data ostatniej modyfikacji: 09.04.2021 19:56