Ogłoszenie o zamówieniu BA.WZP.26.16.2022 Usługi medyczne

Sposób i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Ofert/Wnioski, która znajduje się w szczegółach postępowania na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji interaktywnej dostępnej na e-zamówieniach (https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 25.03.2022 r. do godziny 10:00.

Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2022 r. o godzinie 11:00

UWAGA! Zamawiający w dniach 18.03.2022 oraz 23.03.2022 Zamieścił Wyjaśnienia dla Wykonawców.

UWAGA ! Zmianie ulega załącznik nr 3 Formularz ofertowy.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Sylwia Walewska
Osoba publikująca informację: Sylwia Walewska
Osoba modyfikująca informację: Sylwia Walewska
Data publikacji: 17.03.2022 17:05
Data ostatniej modyfikacji: 28.03.2022 11:38