Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa

W dniu 25 września 2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, realizowanego w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Cele Projektu:

Celem Projektu SIPS jest utworzenie infrastruktury teleinformatycznej o zasięgu ogólnokrajowym, zapewniającej wsparcie administracji rządowej i samorządowej w zarządzaniu oraz koordynacji projektów, dotyczących budowy regionalnych szerokopasmowych sieci szkieletowych i dostępowych na obszarach wymagających interwencji. Infrastruktura ta będzie wspomagać działania zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej, tworząc zaplecze dla elektronicznych usług publicznych świadczonych dla obywateli i przedsiębiorców.

Zasoby informacyjne zgromadzone w ramach Projektu pomogą przedsiębiorcom, szczególnie z sektora MŚP, w projektowaniu i budowie optymalnych rozwiązań sieci dostępowych oraz systemów węzłowych i transmisyjnych, a także tworzenia właściwych e-usług.

Dodatkowym celem Projektu jest promocja usług społeczeństwa informacyjnego wśród obywateli na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Opis Projektu:

Projekt SIPS jest realizowany w ramach Partnerstwa, które tworzą następujące instytucje: Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz  Ministerstwo Infrastruktury.
Instytut Łączności - jako lider Partnerstwa, jest odpowiedzialny w Projekcie za budowę i utrzymanie baz danych oraz zintegrowanej bazy wiedzy na temat istniejącej infrastruktury szerokopasmowej, rynku usług szerokopasmowego dostępu do internetu, a także za utworzenie i utrzymanie platformy e-warsztatów służącej wspieraniu budowy infrastruktury i rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego, szczególnie na obszarach wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Urząd Komunikacji Elektronicznej - odpowiada za budowę, utrzymanie i redakcję treści portalu informacyjnego Polska Szerokopasmowa stanowiącego rozwinięcie portalu Krajowe Forum Szerokopasmowe. Portal ten przewidywany jest  jako zespół zintegrowanych portali internetowych zawierających  informacje dla przedsiębiorców, obywateli oraz administracji publicznej, a także materiały informacyjno-edukacyjne poświęcone problemom łączności cyfrowej, cyfryzacji, nowych mediów i szeroko pojętej komunikacji elektronicznej. W ramach portalu przewiduje się także prezentację zawartości baz danych i bazy wiedzy stworzonych w ramach Projektu.

Ministerstwo Infrastruktury - koordynować będzie działania związane z wdrożeniem ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Więcej informacji na stronie SIPS.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: -
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Katarzyna Pastuszak
Data publikacji: 17.03.2010 12:10
Data ostatniej modyfikacji: 18.06.2021 10:06