Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Działanie 4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC, Polska Cyfrowa / Poddziałanie 4.1.1 Wsparcie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
„Finansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych  w etap II  budowy Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji w 2020 r.”

Celem projektu jest zapewnienie środków na finansowanie zasobów ludzkich Urzędu Komunikacji Elektronicznej w związku z realizacją II etapu budowy systemu PIT W 2020 r., którego zakończenie umożliwi Prezesowi UKE wypełnienie obowiązków ustawowych wynikających z art. 29 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2410, z późn. zm.). Konieczność rozbudowy PIT wynika również z prac nad wdrożeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/1972 z 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności
Elektronicznej w zakresie przepisów zawartych w art. 22. 

Całkowita wartość projektu: 430 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 363 909,00 PLN
 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Joanna Antczak
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 05.10.2020 09:05