Realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Działanie 4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC, Polska Cyfrowa / Poddziałanie 4.1.1 Wsparcie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
„Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II w 2020 r.

Celem projektu jest rozbudowa systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji, zwanego dalej „PIT”, o nowe funkcjonalności umożliwiające Prezesowi UKE wypełnienie obowiązków ustawowych wynikających z art. 29 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2410, z późn. zm.), zwanej dalej „Megaustawą”. Rozbudowany System PIT ma zapewnić między innymi możliwość:
•    przeprowadzenia inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnych obejmującej fizyczne przebiegi,
•    zbierania danych o planach inwestycyjnych w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej,
•    zbierania danych o jakości świadczonych usług,
•    wyszukiwarkę danych o usługach dostępną dla wszystkich obywateli.
Projekt zakłada m.in. zakup infrastruktury informatycznej oraz wyposażenia stanowisk pracy, szkolenia specjalistyczne dla pracowników UKE, organizację spotkań informacyjno-doradczych w celu konsultacji opracowywanych funkcjonalności z rynkiem, koszty delegacji i doradztwa.

Całkowita wartość projektu: 1 681 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 422 630,30 PLN
 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Joanna Antczak
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 05.10.2020 09:00