Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Działanie 4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC, Polska Cyfrowa / Poddziałanie 4.1.1 Wsparcie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
„Finansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w budowę Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji w 2020 r.”

Celem projektu jest zapewnienie środków na finansowanie zasobów ludzkich Urzędu Komunikacji Elektronicznej w związku z realizacją systemu PIT umożliwiającego Prezesowi UKE wypełnienie obowiązków ustawowych wynikających z ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2410, z późn. zm.).  Konieczność uruchomienia PIT wynika również z implementacji art. 4, 6, 7 i 10 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE L 155 z 23.05.2014, s. 1). PIT ma zapewnić każdemu przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, o ile nie zagraża to bezpieczeństwu państwa, dostęp do posiadanych przez Prezesa UKE informacji związanych z infrastrukturą możliwą do wykorzystania przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych.

Całkowita wartość projektu: 619 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 523 859,70 PLN

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Joanna Antczak
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 05.10.2020 09:00