PLICBD2 - rozbudowa systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych

Celem projektu PLICBD2 jest rozbudowa zarządzanego przez Prezesa UKE systemu PLI CBD umożliwiająca wymianę informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków związanych z przenoszeniem numerów telefonicznych. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniając dyrektywę 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej) wprowadziła w art. 30 wymóg, zgodnie z którym, wszyscy abonenci posiadający numery należące do krajowego planu numeracji telefonicznej mogą na swój wniosek zachować dotychczasowy numer przy zmianie operatora oraz aby aktywacja numeru u nowego dostawcy usług następowała w ciągu jednego dnia roboczego. Zgodnie z obowiązującymi zapisami Prawa telekomunikacyjnego oraz Dyrektywą PE i RE abonentowi, który zmieniając dostawcę usług telekomunikacyjnych wnioskuje o zachowanie dotychczasowego numeru należy zapewnić aktywację numeru telefonicznego u nowego dostawcy usług telekomunikacyjnych w ciągu jednego dnia roboczego.

Implementując powyższe zapisy Dyrektywy do krajowego porządku prawnego wprowadzono zapis do ustawy Prawo telekomunikacyjne, który stanowi, że wymiana informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru odbywa się za pośrednictwem systemu PLI CBD. Projekt PLI CBD2 swoim zakresem obejmuje:

  • wykonanie koncepcji rozbudowy PLICBD w zakresie procesów dotyczących funkcjonalności przenoszenia numerów (w tym ustanowienie nowych procesów) oraz zaimplementowanie ich w systemie PLICBD. Rozbudowa projektu jest niezbędna w celu dostosowania PLICBD do wymogów związanych z zachowaniem nowych – skróconych terminów przenoszenia numerów – przeniesienie numeru w ciągu jednego dnia roboczego;
  • opracowanie i implementacja nowych funkcjonalności usprawniających pracę systemu, m.in. wymiana komunikatów związanych z przenoszeniem numerów pomiędzy PLICBD a przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi oraz format przekazywanych danych;
  • zaprojektowanie i wbudowanie dwóch systemów wsparcia w PLICBD:
  • systemu usterkowego - pozwalającego na wymianę informacji pomiędzy jego użytkownikami, którego zadaniem będzie zgłaszanie i przekazywanie usterek przez operatorów uczestniczących w procesie przenoszenia numerów.

Korzyści wynikające z realizacji projektu PLI CBD2 poprzez ujednolicenie procesów związanych z przenoszeniem numerów, stworzenie mechanizmów wymiany komunikatów pomiędzy wszystkimi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w ramach jednego narzędzia (system PLICBD) korzystnie wpłynie na poziom realizacji usług telekomunikacyjnych, a w szczególności na proces przenoszenia numerów. Korzyści popłyną bezpośrednio w kierunku przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zarówno tych największych, jak i najmniejszych, a w konsekwencji, na realizacji projektu zyskają konsumenci usług telekomunikacyjnych – dzięki sprawnej realizacji usługi oraz możliwości przeniesienia numeru w ciągu jednego dnia roboczego, co korzystnie wpłynie na zaufanie do działań administracji publicznej. W końcowym efekcie realizacja projektu przyczyni się do wzrostu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez administrację państwową, a to z kolei doprowadzi do poprawy pozycji Polski wśród krajów UE pod kątem wykorzystania ICT. Projekt będzie w pełni kompatybilny z oczekiwaniami stawianymi administracji państwowej.

Projekty Europejskie Logotyp

Projekt POIG.07.01.00-00-051/12 Rozbudowa Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLICBD2)

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 28.02.2013 12:10
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2018 10:55