Informacja bieżąca na temat realizacji projektu „Budowa platformy e-usług UKE” EPL

Urząd Komunikacji Elektronicznej realizuje projekt „Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej", który pozwoli na dostosowanie Urzędu do wymagań nowoczesnej, elektronicznej gospodarki oraz do zmian w przepisach prawa, które wprowadzają obowiązek realizowania spraw wnoszonych przez klientów, w formie elektronicznej. Budowa EPL jest projektem, który w istotny sposób może wpłynąć na realizację celów strategicznych Prezesa Urzędu, poprzez usprawnienie, elektronizację i zautomatyzowanie usług, jakie świadczy UKE. Jednocześnie zapewni konsumentom i przedsiębiorcom zdalną, szybką i wygodną obsługę administracyjną. Kontakt z UKE stanie się możliwy o dowolnej porze i w dowolnym miejscu, co pozwoli zaoszczędzić czas oraz ograniczyć nakłady finansowe w związku z załatwianiem spraw w Urzędzie. EPL w klarowny sposób będzie wskazywać proces dekretacji i obiegu pism w Urzędzie oraz umożliwi nadzorowanie prawidłowości i spójności danych zawartych w oficjalnych rejestrach prowadzonych przez Prezesa UKE. Jednocześnie, docelowa platforma elektroniczna usprawni pracę samego Urzędu, wspomagając komunikację między komórkami organizacyjnymi oraz zarządzanie wiedzą, co wpłynie pozytywnie na jakość procesu decyzyjnego w Urzędzie.

Platforma realizowana jest na podstawie Porozumienia o dofinansowanie projektu podpisanego dnia 27 kwietnia 2012 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej uzyskał na ten cel dofinansowanie w wysokości 24 000 000 zł (w tym 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

W listopadzie 2013 r. komisja przetargowa dokonała oceny ofert zgodnie z kryteriami opublikowanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wyłoniła zwycięzcę przetargu na wykonanie platformy e-usług. Najwyżej ocenioną okazała się oferta złożona przez IT Expert sp. z o.o. Należy podkreślić, że różnice w zakresie oceny merytorycznej wszystkich czterech ofert były nieznaczne i zdecydowaną rolę przy wyborze najkorzystniejszej oferty odegrała cena.

W związku z powyższą decyzją komisji przetargowej, trzech Wykonawców (Asseco Poland S.A, Sygnity S.A. oraz SMT Software) złożyło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z wyrokiem z dnia 23 grudnia 2013 r. KIO uznała odwołanie złożone przez SMT Software za słuszne, nakazując tym samym unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenie ofert złożonych przez: IT Expert (wybranej przez komisję przetargową za ofertę najkorzystniejszą), Asseco Poland oraz Sygnity S.A. Dopiero 23 stycznia 2014 r. KIO przekazała UKE odpis w/w wyroku. 

KIO w swoim wyroku stwierdziła m.in., że oferty Asseco Poland S.A. i Sygnity S.A. nie spełniają wymagania dotyczącego braku możliwości wykorzystania (podłączenia do istniejącej sieci elektrycznej UKE) zaoferowanego przez tych Wykonawców UPS-ów o wartości ok. 10 000 zł, a zatem o wartości znikomej w stosunku do zaoferowanych przez Wykonawców całkowitych cen za wykonanie przedmiotu umowy. Nadmienić należy, iż wymaganie to nie zostało przez UKE postawione w SIWZ. KIO odrzuciła natomiast zarzuty dotyczące rażąco niskiej ceny w złożonych ofertach, a zatem uznała, iż żaden z Wykonawców nie zaniżył ceny w sposób nierzetelny i był w stanie zrealizować za zaproponowaną kwotę przedmiot zamówienia w zakresie zadeklarowanym w ofercie.

Biorąc pod uwagę fakt, że KIO nie zakwestionowała  możliwości wykonania platformy przez wszystkich Wykonawców oraz odrzucenie trzech najtańszych ofert z uwagi na kryterium niezawarte w SIWZ, UKE skorzystało z przysługującemu mu, na podstawie art. 198a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), prawa do wniesienia skargi na orzeczenie KIO. Decyzja o skorzystaniu z tej możliwości podyktowana była przede wszystkim obowiązkiem wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny. Skarga wpłynęła do Sądu Okręgowego, który wyznaczył termin rozprawy na dzień 24 kwietnia 2014 r.

Przedłużająca się procedura wyboru Wykonawcy skutkuje zmianami harmonogramu oraz przesunięciem daty zakończenia projektu. Z tego powodu UKE podjął równocześnie starania o wydłużenie okresu realizacji projektu, występując do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ze stosownym wnioskiem. Kwestie formalne nie stoją na drodze tego rozwiązania, gdyż w obecnej perspektywie finansowej UE kwalifikowanie środków w ramach realizowanych projektów możliwe jest do 2015 roku.

Projekt „Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej”, nr umowy: POIG.07.01.00-00-030/11

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 10.04.2014 12:05
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2018 10:41