Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Międzynarodowa Organizacja Łączności Kosmicznej „Intersputnik”

Intersputnik (Międzynarodowa Organizacja Łączności Kosmicznej „Intersputnik”) – organizacja międzynarodowa utworzona 15 listopada 1971 roku. Jeden z pierwszych operatorów satelitarnych. Zajmuje się realizacją światowej sieci łączności satelitarnej. Jest międzyrządową organizacją otwartą dla wszystkich krajów. Liczy 25 członków i zapewnia usługi satelitarne w ponad 40 krajach. Prezes UKE reprezentuje Rząd RP w pracach tej organizacji.

Intersputnik jest:   

- Stałym obserwatorem przy Komitecie ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej ONZ

- Stałym obserwatorem przy Międzynarodowym Związku Telekomunikacyjnym (ITU)

- Stałym obserwatorem przy UNESCO

- Członkiem Rady ds. Komunikacji Satelitarnej Azji i Pacyfiku

- Członkiem stowarzyszonym Forum Global VSAT

Od marca 2022 roku udział UKE w pracach tej organizacji został zamrożony.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Wojciech Berezowski
Osoba publikująca informację: Wojciech Berezowski
Osoba modyfikująca informację: Aleksandra Peczsz-Okońska
Data publikacji: 25.08.2020 15:13
Data ostatniej modyfikacji: 01.08.2023 15:24

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU)

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecomunication Union - ITU) jest najstarszą na świecie organizacją międzynarodową. Stanowi wyspecjalizowaną agendę Organizacji Narodów Zjednoczonych. Do Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego należą obecnie 194 Państwa Członkowskie, z 6 regionów Związku. Rzeczpospolita Polska została członkiem ITU w 1921 roku.

Do grona członków ITU mogą należeć również przedstawiciele środowiska naukowego oraz przedsiębiorcy funkcjonujący na rynku telekomunikacyjnym i radiokomunikacyjnym, tzw. Członkowie Sektorowi – obecnie ponad 700 podmiotów z całego świata. Członkami Sektorowymi ITU, którzy mają siedzibę w Polsce, są: Polkomtel S.A. oraz Orange Polska. Członkiem wywodzącym się z polskiego środowiska naukowego jest Instytut Łączności.

Zadania

Rola Związku, kiedyś ograniczona do zarządzania usługami telegraficznymi, obecnie, wraz z nieprzerwanym rozwojem technik informacyjnych i telekomunikacyjnych, ulega ciągłej ewolucji. Kiedyś głównymi zadaniami Związku były normalizacja i zarządzanie widmem radiowym.

Dziś obszarami aktywności Związku są również m.in.: szerokopasmowy dostęp do Internetu, technologie bezprzewodowe najnowszej generacji, nawigacja morska i powietrzna, satelitarne usługi meteorologiczne, dostęp do Internetu, transmisje telewizyjne, sieci następnej generacji (NGN).

Misja

Misją ITU jest ułatwienie powszechnego dostępu do usług telekomunikacyjnych. Technologie informacyjno-komunikacyjne są podstawą nowoczesnej gospodarki, zwiększają efektywność oraz przyczyniają się do zwiększenia wzrostu gospodarczego na świecie. ITU pomaga w mobilizacji środków technicznych, finansowych i zasobów ludzkich, niezbędnych na drodze do rozwoju.

Jednym z głównych priorytetów ITU jest zmniejszanie „przepaści cyfrowej" poprzez rozwijanie kompetencji i umiejętności cyfrowych. ITU pomaga państwom członkowskim w rozwijaniu bezpiecznej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz podejmuje wysiłki skierowane na budowanie zaufania do cyberprzestrzeni poprzez zwiększanie bezpieczeństwa w wirtualnym świecie. ITU koncentruje się także na wzmacnianiu łączności w sytuacjach kryzysowych, mającej na celu zapobieganie katastrofom naturalnym i łagodzenie ich skutków, zwłaszcza w mniej rozwiniętych regionach.

Obecne władze Związku (2022 – 2026)

•    Sekretarz Generalny ITU – Doreen Bogdan-Martin (USA);

•    Zastępca Sekretarza Generalnego ITU – Tomas Lamanauskas (Litwa);
•    Dyrektor Biura Rozwoju – Dr Cosmas Luckyson Zavazava (Zimbabwe)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​;
•    Dyrektor Biura Normalizacji – Seizo Onoe (Japonia);
•    Dyrektor Biura Radiokomunikacji – Mario Maniewicz (Urugwaj).

Struktura

Najważniejszym organem ITU jest zwoływana co 4 lata Konferencja Pełnomocników. Składa się ona z delegacji reprezentujących państwa członkowskie.

Rada ITU funkcjonuje w granicach uprawnień udzielonych przez Konferencję Pełnomocników. Zadaniem Rady jest nadzór aktualnej polityki, strategii oraz aktywności ITU w okresach pomiędzy Konferencjami Pełnomocników. Rada powoływana jest każdorazowo na 4 lata, a członkami Rady mogą być jedynie państwa członkowskie organizacji - obecnie 48 państw. Podczas Konferencji Pełnomocników PP-22 Polska została wybrana na kolejną kadencję do Rady na lata 2022 – 2026.

Sekretarz Generalny wybierany jest na czteroletnią kadencję. Kieruje on pracami Sekretariatu Generalnego, działa w charakterze prawnego przedstawiciela Unii, opracowuje politykę i plany strategiczne ITU, koordynuje działalność organizacji.

W ramach ITU działają trzy sektory. Każdy z nich jest odpowiedzialny za pewien obszar związany ze statutowymi celami Związku.

Sektor Radiokomunikacji (ITU-R) zajmuje się gospodarką widmem radiowym. W ramach sektora funkcjonują światowe konferencje, które mogą zmienić w całości lub częściowo Regulamin Radiokomunikacyjny.

Sektor Standaryzacji Telekomunikacji (ITU-T) zajmuje się prowadzeniem badań dotyczących zagadnień technicznych, eksploatacji i taryfikacji oraz przyjmowaniem zaleceń dotyczących standaryzacji telekomunikacji na świecie.

Sektor Rozwoju Telekomunikacji (ITU-D) jest odpowiedzialny za zwiększanie wrażliwości władz państw członkowskich na znaczenie telekomunikacji przy tworzeniu narodowych planów rozwoju gospodarczego i społecznego. Do jego kompetencji należy również promowanie rozwoju i eksploatacji sieci oraz usług telekomunikacyjnych, a także wspieranie rozwoju telekomunikacji poprzez współpracę z lokalnymi organizacjami telekomunikacyjnymi oraz ze światowymi i regionalnymi instytucjami finansowymi zajmującymi się rozwojem.

Więcej informacji o działalności ITU: http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Wojciech Berezowski
Osoba publikująca informację: Wojciech Berezowski
Osoba modyfikująca informację: Aleksandra Peczsz-Okońska
Data publikacji: 25.08.2020 15:16
Data ostatniej modyfikacji: 01.08.2023 14:50

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) – organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym skupiająca 36 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw. Utworzona na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podpisanej w Paryżu przez 20 państw 14 grudnia 1960. Siedzibą OECD jest Château de la Muette w Paryżu. W ramach systemu OECD funkcjonuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA). Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. Do dorobku prawnego OECD należą umowy i kodeksy postępowania, np. Liberalizacji Przepływów Kapitałowych i Bieżących Operacji Niewidocznych oraz zalecenia, rezolucje i deklaracje – instrumenty nieformalnego nacisku. Oprócz tego OECD wypracowuje „reguły gry” w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, tzn. opracowuje i wprowadza w życie wspólne zasady (wytyczne) i normy działania (standardy) w poszczególnych dziedzinach gospodarki.

W ramach OECD odbywają się również spotkania NER (Sieci Organów Regulacyjnych), do której nalezy również Urząd Komunikacji Elektronicznej. Na spotkaniach NER dyskutuje się na temat „przyszłości regulacji" w oparciu o rolę i doświadczenia organów regulacyjnych w pierwszej linii transformacji naszych gospodarek poprzez przełomowe technologie i inne bieżące strumienie prac. 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Wojciech Berezowski
Osoba publikująca informację: Wojciech Berezowski
Data publikacji: 25.08.2020 15:16

Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI)

Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych powstał w 1988 r., na mocy porozumienia pomiędzy Europejską Konferencją Administracji Poczty i Telekomunikacji (CEPT) a Komisją Europejską, jako niezależny instytut standaryzacyjny.

ETSI jest oficjalnie uznawany przez Unię Europejską za europejską organizację normalizacyjną. Jest odpowiedzialny za opracowywanie norm z dziedziny technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) w Europie, w tym w zakresie technologii stacjonarnych, mobilnych, radiowych, konwergentnych, nadawczych i Internetu. ETSI był m.in. odpowiedzialny za operowanie norm w zakresie GSM™, DECT™, Smart Cards czy podpisu elektronicznego. ETSI jako pierwsza jednostka normalizacyjna zapewnił bezpłatny dostęp do dokumentów normalizacyjnych przez Internet.

ETSI jest organizacją typu „non-profit”. Liczy ponad 750 członków z 63 krajów świata i 5 kontynentów. Do ETSI należą wiodące światowe podmioty z sektora ICT: producenci, operatorzy sieci, dostawcy usług i treści, przedstawiciele administracji państwowych, uniwersytety i instytucje naukowe, a także stowarzyszenia konsumenckie i firmy doradcze.  Urząd Komunikacji Elektronicznej w ETSI ma status „innego organu administracji rządowej".

Więcej informacji o ETSI jest dostępnych na stronie internetowej Instytutu.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Wojciech Berezowski
Osoba publikująca informację: Wojciech Berezowski
Osoba modyfikująca informację: Aleksandra Peczsz-Okońska
Data publikacji: 25.08.2020 15:17
Data ostatniej modyfikacji: 01.08.2023 14:59