Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wyniki kontroli urządzeń radiowych WLAN 5 GHz

Tylko 28% urządzeń radiowych WLAN 5 GHz jest w pełni zgodnych z europejskimi wymaganiami administracyjnymi. Przedstawiamy wyniki V kampanii pomiarowej urządzeń dla bezprzewodowych sieci lokalnych, pracujących w paśmie 5 GHz.

Organy nadzoru rynku w państwach członkowskich Unii Europejskiej przeprowadziły V kampanię pomiarową, która dotyczyła sprawdzenia urządzeń radiowych WLAN (Wireless Local Area Network), wykorzystywanych do transmisji danych w lokalnych sieciach bezprzewodowych. Wzięło w niej udział 21 krajów UE, w tym Polska.

Kontrolą objęto 64 urządzenia, z czego 45 zostało wyprodukowanych w krajach Dalekiego Wschodu, 6 w krajach UE, 3 w USA, a 10 okazało się nieznanego pochodzenia. Kontrola, którą prowadzono w okresie od 16 listopada 2012 r. do 15 marca 2013 r.,  obejmowała wszystkie aspekty oprócz badań technicznych w laboratorium.

Wyniki kontroli pokazały, że:

 • tylko 28% skontrolowanych urządzeń WLAN spełniało wszystkie wymagania administracyjne dotyczące: oznakowania CE, deklaracji zgodności, dokumentacji technicznej oraz wymogu posiadania mechanizmu DFS (Dynamiczny Wybór Częstotliwości);
 • 56 skontrolowanych urządzeń (87,5%) posiadało prawidłowe oznakowanie CE;
 • 41 skontrolowanych urządzeń (64%) spełniało wymagania dotyczące deklaracji zgodności;
 • w przypadku 47 urządzeń dokonano kontroli ich dokumentacji technicznej. Dla 40 urządzeń WLAN była ona dostępna dla organów nadzoru rynku, ale tylko w odniesieniu do 23 urządzeń (48,9%) była zgodna z wymaganiami;
 • 61 skontrolowanych urządzeń (95,3%) posiadało mechanizm DFS, w tym 38 urządzeń posiadało możliwość dezaktywacji DFS w zależności od regionu geograficznego użytkowania urządzenia;
 • dla 10 skontrolowanych urządzeń (16%) nie można było ustalić kraju ich pochodzenia.

Oznakowanie CE jest deklaracją producenta i informuje, iż dany produkt (tu: urządzenie radiowe WLAN) spełnia wymagania zasadnicze dyrektyw Nowego Podejścia Unii Europejskiej. Dotyczą one głównie bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i środowiska oraz określają zagrożenia, które producent powinien wyeliminować.

Mechanizm DFS (Dynamiczny Wybór Częstotliwości) zapewnia kompatybilność urządzenia radiowego WLAN z systemami radiolokacyjnymi, w tym warunek nie powodowania zakłóceń w pracy radarów meteorologicznych.

Europejskie organy nadzoru rynku w oparciu o uzyskane w V kampanii pomiarowej wyniki badań sformułowały następujące wnioski:

 • ogólnie poziom zgodności urządzeń radiowych WLAN 5 GHz jest niski (28%) i należy podjąć działania zmierzające do poprawy sytuacji;
 • przeprowadzona kampania potwierdziła problemy związane z powodowaniem przez niektóre tego typu urządzenia zaburzeń radioelektrycznych względem radarów meteorologicznych;
 • zdecydowana większość skontrolowanych urządzeń (70%) została wyprodukowana w krajach Dalekiego Wschodu takich, jak: Chiny, Tajwan i Wietnam;
 • Komisja Europejska wystąpi do Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) o dokonanie nowelizacji stosownych norm zharmonizowanych, tak aby nie była możliwa dezaktywacja mechanizmu DFS tam gdzie jego używanie jest obowiązkowe (m. in. na całym terytorium UE);
 • przeprowadzona kampania kontrolna pokazała dobrą współpracę pomiędzy organami nadzoru rynku w krajach europejskich;
 • organy nadzoru rynku będą wykorzystywać uzyskane informacje do planowania kontroli na rynkach krajowych.

Producenci, importerzy i dystrybutorzy muszą zadbać, by wprowadzane do obrotu wyroby spełniały stawiane im wymagania. W przeciwnym razie, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w wyniku kontroli może zakazać dalszego udostępniania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy oraz nakazać wycofanie wyrobu z obrotu.

Wyniki kontroli są opublikowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz w krajach, z których pochodzą skontrolowane wyroby.

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej znajduje się pełny tekst raportu z V kampanii pomiarowej.

Natomiast w załączniku poniżej publikujemy wyniki kontroli urządzeń WLAN przeprowadzonych w Polsce przez delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Jakub Słodki
Data publikacji: 03.01.2014 11:15
Data ostatniej modyfikacji: 27.11.2017 11:19