Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wyniki kontroli dekoderów do naziemnej telewizji cyfrowej

Urząd Komunikacji Elektronicznej sprawdził oferowane w sprzedaży dekodery do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej. W wyniku kontroli jedynie sześć dekoderów nie spełniało norm w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej.

Z uwagi na przeprowadzany obecnie w Polsce proces wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej znacząco wzrósł popyt na dekodery pozwalające na odbiór programów cyfrowych przez odbiorniki telewizyjne starszego typu. Dekodery te określane są również mianem set top boxów (STB). Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej postanowił dokonać przeglądu rynku dekoderów w celu oceny jakości przedstawianej oferty i ewentualnego wyeliminowania z obrotu wyrobów, które nie spełniają obowiązujących wymagań. 

Wymagania wobec dekoderów

Celem kontroli przeprowadzonej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w okresie od 1 października do 15 listopada 2012 r. było sprawdzenie, czy oferowane w sprzedaży urządzenia przeznaczone do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej:

  • nie wywołują zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń;
  • posiadają poprawnie naniesione oznakowanie zgodności CE, a także, czy producent wystawił dla oferowanych modeli deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi;
  • spełniają wymagania Ekoprojektu, a więc czy są energooszczędne i nie powodują nadmiernego zużycia energii elektrycznej zarówno w trybie pracy, jak i w trybie czuwania.

Kontrola UKE nie obejmowała natomiast weryfikacji przestrzegania przez sprzedawców obowiązku informowania nabywcy o fakcie niespełnienia przez urządzenie wymagań technicznych i eksploatacyjnych potrzebnych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, gdyż ten obowiązek podlega kompetencjom kontrolnym Inspekcji Handlowej.

Spośród wszystkich dostępnych w Polsce urządzeń umożliwiających odbiór naziemnej telewizji cyfrowej, Prezes UKE poddał kontroli 45 wytypowanych losowo modeli dekoderów. Znaczącym czynnikiem wpływającym na decyzję o poddaniu kontroli danego modelu urządzenia była jego dostępność dla przeciętnego konsumenta, związana ze zwiększoną szansą na pojawienie się danego urządzenia w naszym środowisku domowym.

Na pierwszej linii badane urządzenia poddano kontroli formalnej, w zakresie spełniania wymagań administracyjnych. Rzetelny producent, który przeprowadził procedurę oceny zgodności i potwierdził, że jego urządzenie spełnia wymagania zasadnicze związane z kompatybilnością elektromagnetyczną oraz wymagania związane z efektywnością energetyczną, ma obowiązek wystawić deklarację zgodności, która jest oświadczeniem, iż wyrób spełnia wymagania określone prawem. Następnie powinien nanieść na wyrobie oznakowanie CE zgodne z urzędowym wzorem określonym przez Komisję Europejską oraz umieścić na wyrobie lub dołączyć wszystkie wymagane przepisami informacje.

Dopiero po spełnieniu wszystkich nałożonych ustawami i rozporządzeniami wymagań wyrób może zostać wprowadzony do sprzedaży. Naniesienie oznakowania CE oraz wystawiona Deklaracja Zgodności dają podstawy do domniemania, że wyrób oferowany przez danego producenta jest zgodny z wymaganiami.

  Wyniki kontroli

Spośród wszystkich skontrolowanych dekoderów, w 4 przypadkach stwierdzono drobne uchybienia administracyjne.  Producenci tych wyrobów współpracują z UKE w celu usunięcia braków formalnych.

Weryfikację zgodności urządzeń z wymaganiami w zakresie spełniania norm kompatybilności elektromagnetycznej przeprowadzono poprzez poddanie 27 urządzeń szczegółowym badaniom w Laboratoriach UKE. W tej grupie wynik negatywny otrzymało jedynie 6 dekoderów.

Należy podkreślić fakt, że wszystkie sprawdzone dekodery spełniły normy poboru mocy ustanowione w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (wymagania Ekoprojektu).

Negatywny wynik badań laboratoryjnych uzyskały następujące modele dekoderów:

  • Apollo AHD 115 - urządzenie nie spełnia wymagań w zakresie natężenia pola zaburzeń promieniowanych zgodnie z Normą PN-EN 55013:2004+A1:2005+A2:2008 p. 4.6 tab. 5.
  • Korr HD 128 - urządzenie nie spełnia wymagań w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych zgodnie z Normą PN-EN 55013:2004+A1:2005+A2:2008 p. 4.2 tab. 1.
  • Manta DVBT012 - urządzenie nie spełnia wymagań w zakresie mocy zaburzeń radioelektrycznych, wypromieniowanych przez przewód sieciowy zgodnie z Normą PN-EN 55013:luty 2004 (p 4.5 tablica 4).
  • Goclever DVB-T 200 - urządzenie nie spełnia wymagań w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych zgodnie z Normą PN-EN 55013:2004+A1:2005+A2:2008 p. 4.2 tab. 1.
  • Vakoss DB-642 - urządzenie nie spełnia wymagań w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych zgodnie z Normą PN-EN 55013:2004+A1:2005+A2:2008 p. 4.2 tab. 1.
  • Blow 4705 HD - urządzenie nie spełnia wymagań w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych zgodnie z Normą PN-EN 55013:2004+A1:2005+A2:2008 p. 4.2 tab. 1.

Prezes UKE umieszcza na Liście wyrobów niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi te urządzenia, których kontrola zakończyła się negatywnie i może nakazać ich całkowite wycofanie z obrotu w Polsce. Osoby nadal oferujące urządzenia znajdujące się na liście wyrobów niezgodnych będą podlegały odpowiedzialności karnej i finansowej.

  Kontrole dekoderów w 2013 r.

Pomimo zakończenia tegorocznej doraźnej kampanii pomiaru dekoderów do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej misja Prezesa UKE, której celem jest dbanie o ochronę interesu konsumentów - użytkowników tej grupy urządzeń - nie dobiegła końca. W planie kontroli UKE na 2013 r. przewidziano prowadzenie stałych kontroli oferowanych w handlu set top boxów umożliwiających odbiór nie tylko naziemnej telewizji cyfrowej, lecz także telewizji satelitarnej lub kablowej.

  Zobacz także:

Świadomie kupuj sprzęt do odbioru naziemnej TV cyfrowej

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Jakub Słodki
Data publikacji: 17.12.2012 11:25
Data ostatniej modyfikacji: 27.11.2017 11:26