Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

UKE skontrolował rynek tabletów

Sprzedaż tabletów szybko rośnie i stały się one jednym z najchętniej kupowanych elektronicznych urządzeń mobilnych. Jednak kontrola UKE wykazała, że połowa skontrolowanych tabletów nie spełniała wymagań formalnych lub technicznych.

Kontrole Urzędu Komunikacji Elektronicznej objęły przekrojowo cały rynek tabletów. W szczególności skupiono się na zbadaniu tańszych urządzeń, które cieszą się zainteresowaniem najszerszego grona konsumentów.

Kontrolerzy UKE weryfikowali dokumentację wyrobów, poprawność naniesienia na wyrobie oznakowania zgodności CE oraz przeprowadzali badania laboratoryjne w zakresie wymagań określonych dla urządzeń radiowych nadawczych i nadawczo – odbiorczych oraz w zakresie wymagań kompatybilności elektromagnetycznej.

Przypominamy, że producent, który wprowadza tablet do obrotu powinien:

 • przeprowadzić ocenę zgodności z wymaganiami;
 • wystawić deklarację zgodności;
 • nanieść oznakowanie CE;
 • dołączyć do tabletu deklarację zgodności lub oświadczenie o spełnianiu wymagań;
 • dołączyć informację umożliwiającą identyfikację kraju lub obszaru geograficznego, na którym dane urządzenie może być wykorzystywane;
 • dołączyć informację umożliwiającą ustalenie zakończeń sieci publicznej, do których dane urządzenie może być dołączane.

Procedurze kontrolnej poddano 104 wytypowane losowo urządzenia. Dodatkowo próbki 31% kontrolowanych wyrobów poddano szczegółowym badaniom laboratoryjnym.

Jedynie w stosunku do 47 skontrolowanych urządzeń (co stanowi udział na poziomie ok. 45%) nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

W 43 przypadkach podmioty odpowiedzialne za wprowadzenie wyrobów do obrotu skutecznie usunęły stwierdzone w kontroli nieprawidłowości w taki sposób, aby wyrób mógł pozostać w sprzedaży. Oznacza to, że docelowo w wyniku kontroli Prezesa UKE udział urządzeń spełniających wymagania osiągnął w chwili obecnej poziom ok. 87%.

Spośród pozostałych 14 urządzeń, które nie spełniały wymagań - 3 zostały wycofane z rynku, a w dwóch przypadkach Prezes UKE wydał zakaz udostępniania wyrobu. W stosunku do pozostałych 11 wyrobów nadano bieg postępowaniom administracyjnym.

Przeprowadzona przez Prezesa UKE kampania pomiarowa wykazała, że znaczna część znajdujących się na rynku wyrobów nie spełnia wymagań. Co istotniejsze dla konsumenta, badania laboratoryjne znacznej części urządzeń wykazały, że nie spełniają one wymagań zasadniczych (dotyczących wymagań konstrukcyjnych) i wymagają poprawy.

Urządzenia, które nie spełniają wymagań zasadniczych w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach zasilania, mogą zakłócać pracę innych urządzeń podłączonych do tej samej sieci zasilającej. Zaburzenia przewodzone przenoszą się poprzez kable instalacji elektrycznej, a najczęściej objawiają się zakłóceniami w pracy odbiorników radiowych i telewizyjnych.

Urządzenia nie spełniające wymagań zasadniczych w zakresie natężenia pola zaburzeń mogą zakłócać pracę innych urządzeń działających w otoczeniu takiego urządzenia. Zaburzenia promieniowane docierają do innych urządzeń pracującym w otoczeniu w postaci fal elektromagnetycznych. Zaburzenia promieniowane mogą zakłócać, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwiać prawidłowe funkcjonowanie innych urządzeń wykorzystujących komunikację radiową.

Przedsiębiorcom, którzy nie usuną niezgodności w toku postępowania administracyjnego nałożone mogą zostać następujące sankcje:

 • nakazanie wycofania wyrobu z obrotu lub z użytku;
 • zakazanie udostępniania wyrobu;
 • ograniczenie udostępniania wyrobu;
 • nakazanie stronie postępowania powiadomienia konsumentów lub użytkowników wyrobu o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi lub innymi wymaganiami, określając termin i sposób powiadomienia;
 • nakazać odkupienie wyrobu na żądanie osób, które faktycznie nim władają, a w przypadku stwierdzenia, że wyrób stwarza poważne zagrożenie, którego nie można wyeliminować w inny sposób nakazać zniszczenie wyrobu na koszt strony postępowania.

Pozytywnie należy natomiast ocenić współpracę większości przedsiębiorców wprowadzających wyroby do obrotu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz podjęte przez nich działania naprawcze w stosunku do wyrobów niezgodnych.

W załączeniu prezentujemy pełny raport z badania tabletów wraz z opisem stwierdzonych nieprawidłowości w stosunku do poszczególnych wyrobów.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Jakub Słodki
Data publikacji: 13.12.2013 11:20
Data ostatniej modyfikacji: 27.11.2017 11:25