Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

BEREC – International roaming questionnaire

Prezes UKE, działając na podstawie art. 6 ust. 1-3, w związku z art. 192 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1933), zwanej dalej „Pt”, w oparciu o art. 21 (2) Rozporządzenia nr 612/2022 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz.U.L.115 z 13.4.2022), wzywa do przekazania informacji w zakresie wolumenu ruchu oraz przychodów z realizacji usług telekomunikacyjnych, a także informacji w zakresie przejrzystości i porównywalności taryf, w roamingu międzynarodowym za następujące okresy:

1 października 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

1 stycznia 2022 r. – 31 marca 2022 r.

1 kwietnia 2022 r. – 30 czerwca 2022 r.

1 lipca 2022 r. – 30 września 2022 r.

w celu kontroli realizacji obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia WE nr 612/2022.

Informacje należy przekazać z wykorzystaniem dostępnego do pobrania na stronie internetowej UKE formularza „BEREC Roaming questionnaire”. Przekazując dane należy uwzględnić informacje zawarte w rozporządzeniu WE nr 612/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. ws. roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, które również można pobrać ze strony internetowej UKE wraz z formularzem.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z informacją BEREC, w przekazywanych danych należy zastosować kursy walut dostępne w arkuszu „Exchange rates” w formularzu „BEREC Roaming questionnaire”.

W danych za IV kwartał 2021 r., w przypadku handlu detalicznego, należy zastosować kurs wymiany, który jest średnią kursów opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniach 1 marca 2021 r., 1 kwietnia 2021 r. i 3 maja 2021 r. (brak publikacji w dniu 1 maja).  W przypadku sprzedaży hurtowej zastosowanie mają stawki opublikowane w dniu 3 maja 2021 r.

W danych za I-III kwartał 2022 r., w przypadku handlu detalicznego, należy zastosować kurs wymiany, który jest średnią kursów opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniach 1 marca 2022 r., 1 kwietnia 2022 r. i 2 maja 2022 r. (brak publikacji w dniu 1 maja).  W przypadku sprzedaży hurtowej zastosowanie mają stawki opublikowane w dniu 2 maja 2021 r.

Wobec powyższego wzywam do wykonania ww. obowiązku i przekazania wskazanych wyżej danych do Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 listopada 2022 r.

Uzasadnieniem żądania jest konieczność nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Rozporządzenia WE nr 612/2022.

Wypełniony formularz proszę przekazać na jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • w formie załącznika Excel do wniosku ogólnego wysłanego przez stronę pue.uke.gov.pl
  • w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres ;
  • w formie papierowej przesłanej na adres Urzędu.

W przypadku przekazania wypełnionego formularza w wersji papierowej, należy dodatkowo przekazać jego wersję elektroniczną w formie edytowalnej MS Excel na adres: bądź do wersji papierowej dołączyć płytę CD z wgranym w formie MS Excel formularzem.

Sprawozdanie powinno być opatrzone podpisem osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania przedsiębiorcy zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź z podpisem prawidłowo ustanowionego pełnomocnika.

Jeżeli formularz zostanie podpisany przez pełnomocnika, do dokumentu powinien być dołączony oryginał bądź kopia pełnomocnictwa z dołączonym dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1-3 Pt w żądaniu Prezesa UKE do przekazania informacji niezbędnych do wykonywania jego uprawnień i obowiązków, określonych w art. 192 ust. 1 pkt. 5a Pt, wskazać należy między innymi cel, jakiemu informacje te mają służyć, a także uzasadnienie żądania ww. informacji. Uwzględniając powyższe wymogi Prezes UKE wyjaśnia, że przekazanie żądanych informacji jest konieczne i uzasadnione dla realizacji ww. ustawowego zakresu działalności organu regulacyjnego, którym jest Prezes UKE, a w szczególności dla wykonywania przewidzianych ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, zadań z zakresu kontrolowania realizacji obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 612/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

Nadto wskazać należy, że przekazane dane zostaną wykorzystane przez Prezesa UKE wyłącznie celem realizacji określonych uprawnień i obowiązków Prezesa UKE w wyżej określonym zakresie. Odnosząc się bardziej szczegółowo do powyżej wskazanego ustawowego zakresu działania Prezesa UKE, wyjaśnić należy, że celem niniejszego wezwania jest zebranie a następnie analiza danych dotyczących realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę zakres danych wskazanych w niniejszym żądaniu oraz cel, w jakim są one zbierane, w opinii Prezesa UKE spełniona zostaje także przesłanka proporcjonalności żądanych danych do potrzeb organu (art. 6 ust. 2 Pt). Zatem uwzględniając wskazane cele, a także konieczność ich realizacji przy pomocy danych będących jedynie w Państwa posiadaniu, Prezes UKE uznał za konieczne i uzasadnione, aby wystąpić do Państwa z powyższym żądaniem. Przypominam, iż zgodnie z art. 9 ust 1 Pt przedsiębiorca może zastrzec informacje, dokumenty lub ich części zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa, dostarczane na żądanie Prezesa UKE lub na podstawie przepisów ustawy.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości, proszę o kontakt z panią Dorotą Wilkowską, tel. 22 53 49 145, e-mail:

Jednocześnie informuję, iż niewykonanie przedmiotowego obowiązku może skutkować nałożeniem kary pieniężnej stosownie do art. 209 ust. 11 pkt 1 Pt, w wysokości do 3% przychodu przedsiębiorstwa osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym (art. 210 ust. 1 Pt).

Niniejsza informacja skierowana jest tylko do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy otrzymają pisemne wezwanie do przekazania danych.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dorota Wilkowska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 30.09.2022 15:25