Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

BEREC – International roaming 27rd Report

Prezes UKE, działając na podstawie art. 6 ust. 1-3, w związku z art. 192 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 576), zwanej dalej „Pt”, w oparciu o art. 16 Rozporządzenia nr 531/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz.U.UE.L.172 z 30.06.2012), zmienionego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającym środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającym dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, wzywa do przekazania informacji w zakresie wolumenu ruchu oraz przychodów z realizacji usług telekomunikacyjnych w roamingu międzynarodowym za następujące okresy:

1 października 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.

1 stycznia 2021 r. – 31 marca 2021 r.

w celu kontroli realizacji obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia WE nr 531/2012.

 

Informacje należy przekazać z wykorzystaniem formularza „Roaming data specification_27rd Report”, dostępnym do pobrania oraz uwzględniając informacje zawarte w:

1. wytycznych BEREC Guidelines Roaming Regulation (EU) No. 531/2012 (Third Roaming Regulation) Excluding articles 3, 4 and 5 on wholesale access and separate sale of services) oraz BEREC Guidelines on Regulation (EU) No. 531/2012 as amended by Regulation (EU) No. 2120/2015 (Excluding Articles 3, 4 and 5 on whole-sale access and separate sale of ser-vices) dostępnych wraz z formularzem;

2. Rozporządzeniu WE nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. ws. roamingu, dostępnym wraz z formularzem oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

Ponadto informuję, iż zgodnie z informacją BEREC, w przekazywanych danych należy zastosować kursy walut dostępne pod poniższymi linkami:

1 marca 2020:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1602489354805&uri=CELEX:C2020/067/01

1 kwietnia 2020:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1602488987299&uri=CELEX:C2020/108/01  

2 maja 2020:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1602488600121&uri=CELEX:C2020/146/01 

 

W przypadku handlu detalicznego kurs wymiany, który należy stosować, jest średnią kursów opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniach 1 marca 2020 r., 1 kwietnia 2020 r. i 2 maja 2020 r. (brak publikacji w dniu 1 maja).  W przypadku sprzedaży hurtowej zastosowanie mają stawki opublikowane w dniu 2 maja 2020 r.

Wobec powyższego wzywam Państwa do wykonania ww. obowiązku i przekazania wskazanych wyżej danych do Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2021 r.

Uzasadnieniem żądania jest konieczność nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Rozporządzenia WE nr 531/2012.

Wypełniony formularz proszę przekazać na jeden z niżej wymienionych sposobów:
1) w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania firmy zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź z podpisem prawidłowo ustanowionego pełnomocnika;
2) w formie elektronicznej - płyta CD/DVD z wgranym formularzem, podpisana nazwą podmiotu przekazującego dane, stanowiąca załącznik 1 do pisma przewodniego z podpisem osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania przedsiębiorcy zgodnie z KRS bądź CEIDG lub z podpisem prawidłowo ustanowionego pełnomocnika.

W piśmie przewodnim oraz w pozycji „Operator Details” formularza należy wskazać osobę (imię i nazwisko, telefon, e-mail) do kontaktu w sprawie.

Jeżeli formularz zostanie podpisany przez pełnomocnika, do dokumentu powinien być dołączony oryginał bądź kopia pełnomocnictwa z dołączonym dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1-3 Pt w żądaniu Prezesa UKE do przekazania informacji niezbędnych do wykonywania jego uprawnień i obowiązków, określonych w art. 192 ust. 1 pkt. 5a Pt, wskazać należy między innymi cel, jakiemu informacje te mają służyć, a także uzasadnienie żądania ww. informacji. Uwzględniając powyższe wymogi Prezes UKE wyjaśnia, że przekazanie żądanych informacji jest konieczne i uzasadnione dla realizacji ww. ustawowego zakresu działalności organu regulacyjnego, którym jest Prezes UKE, a w szczególności dla wykonywania przewidzianych ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, zadań z zakresu kontrolowania realizacji obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

Nadto wskazać należy, że przekazane dane zostaną wykorzystane przez Prezesa UKE wyłącznie celem realizacji określonych uprawnień i obowiązków Prezesa UKE w wyżej określonym zakresie. Odnosząc się bardziej szczegółowo do powyżej wskazanego ustawowego zakresu działania Prezesa UKE, wyjaśnić należy, że celem niniejszego wezwania jest zebranie a następnie analiza danych dotyczących realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę zakres danych wskazanych w niniejszym żądaniu oraz cel, w jakim są one zbierane, w opinii Prezesa UKE spełniona zostaje także przesłanka proporcjonalności żądanych danych do potrzeb organu (art. 6 ust. 2 Pt). Zatem uwzględniając wskazane cele, a także konieczność ich realizacji przy pomocy danych będących jedynie w Państwa posiadaniu, Prezes UKE uznał za konieczne i uzasadnione, aby wystąpić do Państwa z powyższym żądaniem. Przypominam, iż zgodnie z art. 9 ust 1 Pt przedsiębiorca może zastrzec informacje, dokumenty lub ich części zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa, dostarczane na żądanie Prezesa UKE lub na podstawie przepisów ustawy.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości, proszę o kontakt z panią z panią Katarzyną Grabowską, tel. 22 53 49 212, e-mail:

Jednocześnie informuję, iż niewykonanie przedmiotowego obowiązku może skutkować nałożeniem kary pieniężnej stosownie do art. 209 ust. 11 pkt 1 Pt, w wysokości do 3% przychodu przedsiębiorstwa osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym (art. 210 ust. 1 Pt).
Niniejsza informacja skierowana jest tylko do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy otrzymają pisemne wezwanie do przekazania danych.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Grabowska
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 06.04.2021 12:05
Data ostatniej modyfikacji: 07.04.2021 08:35