Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

BEREC - INTERNATIONAL ROAMING (2019Q2, 2019Q3)

Działając na podstawie art. 6 ust. 1-3, w związku z art. 192 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.), zwanej dalej „Pt”, w oparciu o art. 16 Rozporządzenie nr 531/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz.U.UE.L.172 z 30.06.2012), zmienionego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającym środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającym dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, wzywam Państwa do przekazania informacji w zakresie wolumenu ruchu oraz przychodów z realizacji usług telekomunikacyjnych w roamingu międzynarodowym za następujące okresy:
1 kwietnia 2019 r. – 30 czerwca 2019 r.; 1 lipca 2019 r. – 30 września 2019 r., w celu kontroli realizacji obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia WE nr 531/2012.

Informacje należy przekazać z wykorzystaniem formularza „IR_BMK_24datacollection”, który zostanie przesłany w wiadomości email oraz uwzględniając informacje zawarte w:
1. wytycznych BEREC Guidelines Roaming Regulation (EU) No. 531/2012 (Third Roaming Regulation) Excluding articles 3, 4 and 5 on wholesale access and separate sale of services) oraz BEREC Guidelines on Regulation (EU) No. 531/2012 as amended by Regulation (EU) No. 2120/2015 (Excluding Articles 3, 4 and 5 on whole-sale access and separate sale of services) dostępnych wraz z formularzem;

2. Rozporządzeniu WE nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. ws. roamingu, dostępnym wraz z formularzem oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

Wobec powyższego wzywam Państwa do wykonania ww. obowiązku i przekazania wskazanych wyżej danych do Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2019 r. Uzasadnieniem żądania jest konieczność nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Rozporządzenia WE nr 531/2012.

Wypełniony formularz proszę przekazać na jeden z niżej wymienionych sposobów:
 w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
 w formie elektronicznej na płycie CD/DVD z wgranym formularzem, podpisanej nazwą podmiotu przekazującego dane, stanowiącą załącznik do pisma przewodniego;
 w formie załącznika MS Excel do wniosku ogólnego wysłanego przez stronę https://pue.uke.gov.pl/#/ ;
 w formie załącznika MS Excel do wniosku ogólnego wysłanego przez stronę https://epuap.gov.pl/wps/portal .

W przypadku przekazania wypełnionego formularza w formie elektronicznej na płycie CD/DV, należy dodatkowo przekazać jego wersję elektroniczną w formie edytowalnej MS Excel na adres: elzbieta.okninska@uke.gov.pl w wyżej wskazanym terminie.

Sprawozdanie powinno być opatrzone podpisem osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania przedsiębiorcy zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź z podpisem prawidłowo ustanowionego pełnomocnika.

Jeżeli formularz zostanie podpisany przez pełnomocnika, do dokumentu powinien być dołączony oryginał bądź kopia pełnomocnictwa z dołączonym dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1-3 Pt w żądaniu Prezesa UKE do przekazania informacji niezbędnych do wykonywania jego uprawnień i obowiązków, określonych w art. 192 ust. 1 pkt. 5a Pt, wskazać należy między innymi cel, jakiemu informacje te mają służyć, a także uzasadnienie żądania ww. informacji. Uwzględniając powyższe wymogi Prezes UKE wyjaśnia, że przekazanie żądanych informacji jest konieczne i uzasadnione dla realizacji ww. ustawowego zakresu działalności organu regulacyjnego, którym jest Prezes UKE, a w szczególności dla wykonywania przewidzianych ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, zadań z zakresu kontrolowania realizacji obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

Nadto wskazać należy, że przekazane dane zostaną wykorzystane przez Prezesa UKE wyłącznie celem realizacji określonych uprawnień i obowiązków Prezesa UKE w wyżej określonym zakresie. Odnosząc się bardziej szczegółowo do powyżej wskazanego ustawowego zakresu działania Prezesa UKE, wyjaśnić należy, że celem niniejszego wezwania jest zebranie a następnie analiza danych dotyczących realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę zakres danych wskazanych w niniejszym żądaniu oraz cel, w jakim są one zbierane, w opinii Prezesa UKE spełniona zostaje także przesłanka proporcjonalności żądanych danych do potrzeb organu (art. 6 ust. 2 Pt). Zatem uwzględniając wskazane cele, a także konieczność ich realizacji przy pomocy danych będących jedynie w Państwa posiadaniu, Prezes UKE uznał za konieczne i uzasadnione, aby wystąpić do Państwa z powyższym żądaniem.

Przypominam, iż zgodnie z art. 9 ust 1 Pt przedsiębiorca może zastrzec informacje, dokumenty lub ich części zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa, dostarczane na żądanie Prezesa UKE lub na podstawie przepisów ustawy.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości, proszę o kontakt z panią Elżbietą Oknińską, tel. 0 22 53 49 283, e-mail: elzbieta.okninska@uke.gov.pl.

Jednocześnie informuję, iż niewykonanie przedmiotowego obowiązku może skutkować nałożeniem kary pieniężnej stosownie do art. 209 ust. 11 pkt 1 Pt, w wysokości do 3% przychodu przedsiębiorstwa osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym (art. 210 ust. 1 Pt).

Uprzejmie informujemy, iż niniejsze wezwanie dotyczy wyłącznie przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy otrzymają pisma wzywające do przesłania danych.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 10.10.2019 11:00
Data ostatniej modyfikacji: 14.10.2019 15:42