Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

BEREC - INTERNATIONAL ROAMING (2018Q4, 2019Q1)

Działając na podstawie art. 6 ust. 1-3, w związku z art. 192 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.), zwanej dalej „Pt”, w oparciu o art. 16 Rozporządzenia nr 531/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz.U.UE.L.172 z 30.06.2012), zmienionego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającym środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającym dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, wzywam Państwa do przekazania informacji w zakresie wolumenu ruchu oraz przychodów z realizacji usług telekomunikacyjnych w roamingu międzynarodowym za następujące okresy:
 
1 października 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.
1 stycznia 2019 r. – 31 marca 2019 r.,
 
w celu kontroli realizacji obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia WE nr 531/2012.
 
Informacje należy przekazać z wykorzystaniem formularza „Roaming data specification_23rd Report”, który zostanie przesłany w wiadomości email oraz uwzględniając informacje zawarte w:
 
1. wytycznych BEREC Guidelines Roaming Regulation (EU) No. 531/2012 (Third Roaming Regulation) Excluding articles 3, 4 and 5 on wholesale access and separate sale of services) oraz BEREC Guidelines on Regulation (EU) No. 531/2012 as amended by Regulation (EU) No. 2120/2015 (Excluding Articles 3, 4 and 5 on whole-sale access and separate sale of ser-vices) dostępnych wraz z formularzem;
 
2. Rozporządzeniu WE nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. ws. roamingu, dostępnym wraz z formularzem oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.
 
Wobec powyższego wzywam Państwa do wykonania ww. obowiązku i przekazania wskazanych wyżej danych do Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r.
 
Uzasadnieniem żądania jest konieczność nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Rozporządzenia WE nr 531/2012.
 
Wypełniony formularz proszę przekazać na jeden z niżej wymienionych sposobów:
1) w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania firmy zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź z podpisem prawidłowo ustanowionego pełnomocnika;
2) w formie elektronicznej - płyta CD/DVD z wgranym formularzem, podpisana nazwą podmiotu przekazującego dane, stanowiąca załącznik 1 do pisma przewodniego z podpisem osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania przedsiębiorcy zgodnie z KRS bądź CEIDG lub z podpisem prawidłowo ustanowionego pełnomocnika.

W piśmie przewodnim oraz w pozycji „Operator Details” formularza należy wskazać osobę (imię i nazwisko, telefon, e-mail) do kontaktu w sprawie.

Jeżeli formularz zostanie podpisany przez pełnomocnika, do dokumentu powinien być dołączony oryginał bądź kopia pełnomocnictwa z dołączonym dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1-3 Pt w żądaniu Prezesa UKE do przekazania informacji niezbędnych do wykonywania jego uprawnień i obowiązków, określonych w art. 192 ust. 1 pkt. 5a Pt, wskazać należy między innymi cel, jakiemu informacje te mają służyć, a także uzasadnienie żądania ww. informacji. Uwzględniając powyższe wymogi Prezes UKE wyjaśnia, że przekazanie żądanych informacji jest konieczne i uzasadnione dla realizacji ww. ustawowego zakresu działalności organu regulacyjnego, którym jest Prezes UKE, a w szczególności dla wykonywania przewidzianych ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, zadań z zakresu kontrolowania realizacji obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

Nadto wskazać należy, że przekazane dane zostaną wykorzystane przez Prezesa UKE wyłącznie celem realizacji określonych uprawnień i obowiązków Prezesa UKE w wyżej określonym zakresie. Odnosząc się bardziej szczegółowo do powyżej wskazanego ustawowego zakresu działania Prezesa UKE, wyjaśnić należy, że celem niniejszego wezwania jest zebranie a następnie analiza danych dotyczących realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia.
 
Biorąc pod uwagę zakres danych wskazanych w niniejszym żądaniu oraz cel, w jakim są one zbierane, w opinii Prezesa UKE spełniona zostaje także przesłanka proporcjonalności żądanych danych do potrzeb organu (art. 6 ust. 2 Pt). Zatem uwzględniając wskazane cele, a także konieczność ich realizacji przy pomocy danych będących jedynie w Państwa posiadaniu, Prezes UKE uznał za konieczne i uzasadnione, aby wystąpić do Państwa z powyższym żądaniem. Przypominam, iż zgodnie z art. 9 ust 1 Pt przedsiębiorca może zastrzec informacje, dokumenty lub ich części zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa, dostarczane na żądanie Prezesa UKE lub na podstawie przepisów ustawy.
 
W przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości, proszę o kontakt z panią Elżbietą Oknińską, tel. 0 22 53 49 283, e-mail: Elzbieta.Okninska@uke.gov.pl.
 
Jednocześnie informuję, iż niewykonanie przedmiotowego obowiązku może skutkować nałożeniem kary pieniężnej stosownie do art. 209 ust. 11 pkt 1 Pt, w wysokości do 3% przychodu przedsiębiorstwa osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym (art. 210 ust. 1 Pt).

Niniejsza informacja skierowana jest tylko do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy otrzymają pisemne wezwanie do przekazania danych.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 11.04.2019 11:20