Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

RLAH 2022

Uprzejmie informujemy, że poniższa informacja dotyczy wyłącznie przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy otrzymają wezwania do przesłania danych.

Działając na podstawie art. 6, w związku z art. 192 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, z późn. zm., dalej „Pt”), wzywam Państwa do przekazania informacji w zakresie usług roamingu realizowanych
w publicznych sieciach łączności ruchomej.

Celem zebrania powyższych informacji jest zgromadzenie przez Prezesa UKE danych niezbędnych do przeprowadzenia analizy poziomu cen, wolumenów ruchu oraz przychodów i kosztów za poszczególne usługi w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Prowadzenie tego rodzaju analiz jest objęte zakresem działania Prezesa UKE, w ramach regulacji zawartej w art. 192 ust. 1 pkt 4 Pt.

Informacje należy przekazać poprzez wypełnienie załączonego formularza w pliku Excel.

Wobec powyższego wzywam do wykonania ww. obowiązku i przekazania wskazanych wyżej danych do Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9
w Warszawie, w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2023 r.

Wypełniony formularz proszę przekazać w formie edytowalnej MS Excel:

1. na adres email:

2. oraz na jeden z niżej wymienionych sposobów:

  1. w formie elektronicznej - płyta CD/DVD z wgranym formularzem, podpisana nazwą podmiotu przekazującego dane, stanowiąca załącznik do pisma przewodniego

lub

  1. w formie załącznika MS Excel do wniosku ogólnego wysłanego przez stronę https://pue.uke.gov.pl/#/

Sprawozdanie powinno być opatrzone podpisem osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania przedsiębiorcy zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź przez prawidłowo ustanowionego pełnomocnika.

Jeżeli formularz zostanie podpisany przez pełnomocnika, do dokumentu powinien być dołączony oryginał bądź kopia pełnomocnictwa z dołączonym dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Przypominam, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 Pt przedsiębiorca może zastrzec informacje, dokumenty lub ich części zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa, dostarczane na żądanie Prezesa UKE lub na podstawie przepisów ustawy.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości proszę o kontakt na adres e-mail:

Informuję, iż niewykonanie przedmiotowego obowiązku może skutkować nałożeniem kary pieniężnej stosownie do art. 209 ust. 1 i art. 209 ust. 11 pkt 1 Pt, w wysokości do 3% przychodu przedsiębiorstwa osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym (art. 210 ust. 1 Pt).

UWAGA:

01.03.2023 zaktualizowano plik zawierający formularz, zmieniając kurs euro.

14.03.2023 zaktualizowano jednostki w arkuszach Detal – Data oraz Detal - SMS MO

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Anna Podpora
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 14.02.2023 11:25
Data ostatniej modyfikacji: 14.03.2023 12:10