Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Kwestionariusz dotyczący usług OTT

Działając na podstawie art. 6 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1954, zwana dalej również „Pt”), w związku z art. 192 ust 1 pkt 4 ww. ustawy, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (zwany dalej „Prezesem UKE”) wzywa do wykonania przedmiotowego obowiązku poprzez wypełnienie załączonego formularza dotyczącego funkcjonowania usług Over-the-top (OTT). Dane zbierane są w związku z w związku z obowiązkiem Prezesa UKE realizacji ustawowych celów, o których mowa w art. 192 ust. 1 pkt 4, tj. analizy i oceny funkcjonowania rynków usług telekomunikacyjnych, w szczególności analizy wpływu usług OTT na funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce.

Żądane informacje dotyczą okresu działalności adresata wezwania od 1 stycznia 2018 r. do chwili obecnej.

Odpowiedzi należy udzielić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2018 r. O dacie wpływu wersji papierowej odpowiedzi decyduje data stempla pocztowego.

Wypełniony formularz należy przekazać na jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • • w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania firmy zgodnie z KRS, CEIDG bądź z podpisem prawidłowo ustanowionego pełnomocnika;
  • • w formie papierowej z podpisem osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania przedsiębiorcy zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź z podpisem prawidłowo ustanowionego pełnomocnika.

Jeżeli formularz zostanie podpisany przez pełnomocnika, należy dołączyć aktualne pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej.

W przypadku przekazania wypełnionego formularza w wersji papierowej, należy dodatkowo przekazać jego wersję elektroniczną w formie edytowalnej MS Excel na adres: bądź do wersji papierowej dołączyć płytę CD z wgranym w tej samej formie formularzem.

Uprzejmie informujemy, iż niniejsze wezwanie dotyczy wyłącznie przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy otrzymają pisma wzywające do przesłania danych.

W przypadku pytań związanych z formularzem proszę kontaktować się z Panią Dorotą Wilkowską (e-mail: ).

Adres Urzędu:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Strategii i Analiz
Wydział Analiz Telekomunikacyjnych
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 16.11.2018 10:25
Data ostatniej modyfikacji: 16.11.2018 11:56