Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

IntraEU

Poniższa informacja dotyczy wyłącznie przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy otrzymają wezwanie do przesłania danych.

Działając na podstawie art. 6, w związku z art. 192 ust. 1 pkt 5aa, pkt 17 oraz pkt 18 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, z późn. zm., dalej „Pt”), w zw. z art. 5a pkt 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz. U. UE L 2022.115.1) wzywam Państwa do przekazania informacji w zakresie liczby abonentów, wolumenów ruchu oraz przychodów z realizacji usług łączności wewnątrzunijnej (połączenia międzynarodowe, SMS-y międzynarodowe) w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Informacje należy przekazać poprzez wypełnienie załączonego formularza w pliku Excel i przekazanie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie, w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2023 r.

Wypełniony formularz proszę przekazać w formie edytowalnej MS Excel:

1. na adres email: 

2. oraz na jeden z niżej wymienionych sposobów:

  1. w formie elektronicznej - płyta CD/DVD z wgranym formularzem, podpisana nazwą podmiotu przekazującego dane, stanowiąca załącznik do pisma przewodniego

lub

  1. w formie załącznika MS Excel do wniosku ogólnego wysłanego przez stronę https://pue.uke.gov.pl/#/

Sprawozdanie powinno być opatrzone podpisem osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania przedsiębiorcy zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź przez prawidłowo ustanowionego pełnomocnika.

Jeżeli formularz zostanie podpisany przez pełnomocnika, do dokumentu powinien być dołączony oryginał bądź kopia pełnomocnictwa z dołączonym dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Przypominam, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 Pt przedsiębiorca może zastrzec informacje, dokumenty lub ich części zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa, dostarczane na żądanie Prezesa UKE lub na podstawie przepisów ustawy.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości proszę o kontakt na adres e-mail:  lub 

Informuję, iż niewykonanie przedmiotowego obowiązku może skutkować nałożeniem kary pieniężnej stosownie do art. 209 ust. 1 i art. 209 ust. 11 pkt 1 Pt, w wysokości do 3% przychodu przedsiębiorstwa osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym (art. 210 ust. 1 Pt).

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Anna Podpora
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 28.03.2023 14:35
Data ostatniej modyfikacji: 28.03.2023 14:38