COCOM lipiec 2021

Działając na podstawie art. 6 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2021 r. poz. 567, t.j.), w związku z art. 192 ust. 1 pkt 4 i 17 ww. ustawy, Prezes UKE wzywa do przekazania danych dotyczących szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez wypełnienie załączonego formularza. Dane zbierane są w związku z obowiązkiem współpracy Prezesa UKE z Komisją Europejską.

Ze względu na narzucone przez Komisję Europejską terminy, odpowiedzi należy udzielić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2021 r.

Wypełniony formularz proszę przekazać na jeden z niżej wymienionych sposobów:

- w formie załącznika Excel do wniosku ogólnego wysłanego przez stronę pue.uke.gov.pl;

- w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres ;

- w formie papierowej przesłanej na adres Urzędu.

W przypadku przekazania wypełnionego formularza w wersji papierowej, prosimy również o przekazanie go w formie edytowalnej MS Excel na adres:

Sprawozdanie powinno być opatrzone podpisem osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania przedsiębiorcy zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź z podpisem prawidłowo ustanowionego pełnomocnika.

Jeżeli formularz zostanie podpisany przez pełnomocnika, należy dołączyć aktualne pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej.

Uprzejmie informujemy, iż niniejsze wezwanie dotyczy wyłącznie przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy otrzymają pisma wzywające do przesłania danych.

 

W przypadku pytań związanych z formularzem proszę kontaktować się z Panią Dorotą Wilkowską (tel. 22 53-49-145, e-mail: ).

 

Adres Urzędu:

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Departament Strategii i Analiz

Wydział Analiz Telekomunikacyjnych

ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dorota Wilkowska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 21.10.2021 09:00
Data ostatniej modyfikacji: 26.10.2021 09:13