Agenda Cyfrowa 2021

Prezes UKE zwraca się z prośbą o przekazanie danych na potrzeby opracowywanej przez Komisję Europejską Agendy Cyfrowej. 

Działając na podstawie art. 6 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 2460), dalej również „Pt”, w związku z art. 192 ust. 1 pkt 4 i 17 ww. ustawy, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wzywa do wykonania przedmiotowego obowiązku poprzez przekazanie wymaganych danych na potrzeby opracowywanej przez Komisję Europejską Agendy Cyfrowej. 

Informujemy, że do wykonania powyższego obowiązku zobligowani są wyłącznie ci przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy otrzymają w tej sprawie pisemne wezwanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

Prezes UKE wyjaśnia, że przekazanie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych żądanych danych poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik komunikatu jest konieczne i uzasadnione w celu realizacji ustawowych zadań organu regulacyjnego związanych ze współpracą z Komisją Europejską. Wyjaśnienia wymaga także okoliczność, że Prezes UKE wykonując zadania z zakresu współpracy z Komisją Europejska na potrzeby Agendy Cyfrowej, opiera się na danych będących w posiadaniu przedsiębiorców telekomunikacyjnych, które to dane nie mogą zostać pozyskane w inny sposób.

Informacje należy przekazać w terminie do dnia 1 marca 2021 r., z wykorzystaniem formularza w formacie MS Excel dołączonego do komunikatu.

Wypełniony formularz proszę przekazać na jeden z niżej wymienionych sposobów:

  1. w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu; 
  2. w formie załącznika Excel do wniosku ogólnego wysłanego przez stronę pue.uke.gov.pl;
  3. w formie papierowej przesłanej na adres Urzędu.

W przypadku przekazania wypełnionego formularza w wersji papierowej, należy dodatkowo przekazać jego wersję elektroniczną w formie edytowalnej MS Excel na adres: dorota.wilkowska@uke.gov.pl bądź do wersji papierowej dołączyć płytę CD z wgranym w formie MS Excel formularzem.

Sprawozdanie powinno być opatrzone podpisem osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania przedsiębiorcy zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź z podpisem prawidłowo ustanowionego pełnomocnika.

Jeżeli formularz zostanie podpisany przez pełnomocnika, do dokumentu powinien być dołączony oryginał bądź kopia pełnomocnictwa z dołączonym dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Informujemy, że w formularzu doprecyzowano niektóre kategorie usług. Informacje wyróżniono niebieskim kolorem czcionki.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zakresu powyższych danych, prosimy o kontakt z Panią Dorotą Wilkowską (tel.: 22 53 49 145, e-mail: dorota.wilkowska@uke.gov.pl).

Przypominamy, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 Pt przedsiębiorca może zastrzec informacje, dokumenty lub ich części zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa, dostarczane na żądanie Prezesa UKE lub na podstawie przepisów ustawy. W przypadku skorzystania z przysługującego Państwu prawa, prosimy o przekazanie informacji stanowiących tajemnicę Spółki w formie załącznika do pisma, tj. bez dokonywania zastrzeżenia całości pisma stanowiącego odpowiedź.

Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 7 Pt informujemy, iż niewykonanie przedmiotowego obowiązku może skutkować nałożeniem kary pieniężnej, stosownie do art. 209 ust. 11 pkt 1 Pt, w wysokości do 3% przychodu przedsiębiorstwa osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym (art. 210 ust. 1 Pt).
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dorota Wilkowska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 05.02.2021 09:20
Data ostatniej modyfikacji: 05.02.2021 09:37