Zmiana rezerwacji w paśmie 2100 MHz

Dnia 17 grudnia 2021 r. Prezes UKE wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zmiany rezerwacji częstotliwości z zakresu:

  1. 1900,1-1905,1 MHz oraz 1964,9-1979,7 MHz i 2154,9-2169,7 MHz, dokonanej na rzecz P4 sp. z o.o. (dalej „P4”) decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) nr DZC-WDO-5174-16/05 (18) z dnia 16 listopada 2007 r., zmienioną decyzją Prezesa UKE nr DZC-WAP-5174-2/11 (9) z dnia 1 sierpnia 2011 r. oraz decyzją Prezesa UKE nr DZC-WAP-5174-11/13 (21) z dnia 7 października 2014 r. (dalej łącznie „Rezerwacja P4”);
  2. 1905,1-1910,1 MHz oraz 1950,1-1964,9 MHz i 2140,1-2154,9 MHz, dokonanej na rzecz Polkomtel sp. z o.o. (dalej „Polkomtel”) koncesją nr 3/UMTS zawartą w decyzji Ministra Łączności z dnia 20 grudnia 2000 r., zmienioną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (dalej „Prezes URTiP”) nr 39-3/UMTS(2)/02 z dnia 24 kwietnia 2002 r., decyzją Prezesa URTiP nr 190-3/UMTS/Z(3)/03 z dnia 9 września 2003 r., decyzją Prezesa UKE nr DZC-WAP-5174 1/11 (21) z dnia 4 października 2011 r., decyzją Prezesa UKE nr DZC.WAP.5174.3.2015(12) z dnia 14 października 2015 r. oraz decyzją Prezesa UKE nr DZC.WAP.514.53.2018.17 z dnia 21 listopada 2018 r. (dalej łącznie „Rezerwacja PLK”);
  3. 1910,1-1915,1 MHz oraz 1935,3-1950,1 MHz i 2125,3-2140,1 MHz, dokonanej na rzecz T-Mobile Polska S.A. (dalej „T-Mobile”) koncesją nr 2/UMTS zawartą w decyzji Ministra Łączności z dnia 20 grudnia 2000 r., zmienioną decyzją Prezesa URTiP nr 40-2/UMTS(2)/02 z dnia 24 kwietnia 2002 r., decyzją Prezesa URTiP nr 191-2/UMTS/Z(3)/03 z dnia 9 września 2003 r. oraz decyzją Prezesa UKE nr DZC-WAP-5174-5/10 (7) z dnia 16 sierpnia 2010 r. (dalej łącznie „Rezerwacja TMP”);
  4. 1915,1-1920,1 MHz oraz 1920,5-1935,3 MHz i 2110,5-2125,3 MHz, dokonanej na rzecz Orange Polska S.A. (dalej „Orange”) koncesją nr 1/UMTS zawartą w decyzji Ministra Łączności z dnia 20 grudnia 2000r., zmienioną decyzją Prezesa URTiP nr 41-1/UMTS(2)/02 z dnia 24 kwietnia 2002 r., decyzją Prezesa URTiP nr 192-1/UMTS/Z(3)/03 z dnia 29 września 2003 r., decyzją Prezesa UKE nr DZC-WAP-5174-9/10 (8) z dnia 8 lutego 2011 r. oraz decyzją Prezesa UKE nr DZC-WAP-5174-15/13 (10) z dnia 6 września 2013 r. (dalej łącznie „Rezerwacja OPL”).

Postępowanie zostało wszczęte w celu zapewnienia ładu w gospodarce częstotliwościami oraz zwiększenia efektywności wykorzystywanych częstotliwości w zakresach 1900-1980 MHz oraz 2110-2170 MHz (tj. pasmo 2100 MHz), na podstawie art. 123 ust. 2c ustawy Prawo telekomunikacyjne, zgodnie z którym w tym celu Prezes UKE może dokonać zmiany przydzielonych rezerwacji częstotliwości z danego zakresu częstotliwości poprzez zamianę częstotliwości objętych rezerwacją na częstotliwości o analogicznych właściwościach. Zmiana może dotyczyć całości lub części częstotliwości objętych rezerwacją.

Stosownie do art. 123 ust. 2d ustawy Prawo telekomunikacyjne Prezes UKE prowadzić będzie jedno postępowanie, które zakończy się wydaniem odrębnych decyzji dla każdego z dysponentów rezerwacji w paśmie 2100 MHz.

W wyniku dokonania zmiany rezerwacji z pasma 2100 MHz operatorzy będą dysponować zasobami częstotliwości wskazanymi w poniższej tabeli.

Lp.

Operator

Blok TDD (5 MHz)

Blok FDD (14,8 MHz)

1

P4

1900,0-1905,0 MHz

1965,1-1979,9 MHz i 2155,1-2169,9 MHz

2

Polkomtel

1905,0-1910,0 MHz

1950,1-1964,9 MHz i 2140,1-2154,9 MHz

3

T-Mobile

1910,0-1915,0 MHz

1935,1-1949,9 MHz i 2125,1-2139,9 MHz

4

Orange

1915,0-1920,0 MHz

1920,1-1934,9 MHz i 2110,1-2124,9 MHz

 

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące zmiany rezerwacji w paśmie 2100 MHz”, lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Błaszczyk
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 21.12.2021 12:55