Zmiana rezerwacji na MUXL4

Dnia 20 stycznia 2020 r. Prezes UKE wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zmiany rezerwacji częstotliwości z zakresu 470-790 MHz, dokonanej przez Prezesa UKE decyzją nr DZC-WRT-5157-43/14 (14) z dnia 9 kwietnia 2015 r. na rzecz Telewizji Dolnośląskiej ECHO sp. z o.o. (obecnie MWE Teleport sp. z o.o.), polegającej na zmianie kanału TV nr 24 na kanał TV nr 27 dla obszaru wykorzystania częstotliwości ŚWIDNICA/WROCŁAW do dnia 3 czerwca 2020 r., w celu zwolnienia pasma 700 MHz do dnia 30 czerwca 2022 r., oraz umożliwieniu zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.

Zmiana rezerwacji ma na celu realizację przepisów art.1 i art. 4 Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/899 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 138/131) poprzez zwolnienie zakresu 694–790 MHz (dalej „pasmo 700 MHz”) i udostępnienie go na potrzeby systemów ruchomej łączności szerokopasmowej. Zmiana ma nastąpić do dnia 30 czerwca 2022 r.

Zwolnienie pasma 700 MHz, polegające na opuszczeniu tego pasma przez naziemną telewizję cyfrową ma wpływ na wykorzystanie całego telewizyjnego pasma UHF (470-790 MHz). Powoduje między innymi, konieczność zmiany dotychczasowych rezerwacji częstotliwości w zakresie 470-694 MHz (kanały TV nr 21-48) poprzez zamianę wykorzystywanych częstotliwości, stosownie do zarządzenia Prezesa UKE z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UKE z 2020 r. pod pozycją 4.

Dodatkowo, w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości przeznaczonych dla naziemnej telewizji cyfrowej, zmiana rezerwacji będzie polegać na umożliwieniu zmiany systemu emisji i standardu kodowania strumienia wizji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.

Stosownie do art. 1141 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne, zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące zmiany rezerwacji na MUXL4”, lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Konrad Bródka
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 27.01.2020 08:30