Regionalne sieci szerokopasmowe - raport podsumowujący aktualny stan projektów

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawia raport podsumowujący aktualny stan projektów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych (RSS).

Zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej, dotyczącymi pomocy państwa, wydawanymi w odniesieniu do poszczególnych projektów budowy Regionalnych Sieci Szerokopasmowych (RSS) oraz na mocy Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i umów o dofinansowanie projektów, beneficjenci pomocy publicznej są zobowiązani do zapewnienia otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego dostępu do RSS na rzecz operatorów sieci dostępowych. Obowiązek ten został implementowany do przepisów polskiego prawa na mocy art. 27 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 880 z późn. zm.) (Megaustawa), zaś Prezes UKE jest organem właściwym do zapewnienia prawidłowej realizacji tego obowiązku.

Działalność regulacyjna podejmowana przez Prezesa UKE w zakresie zapewnienia dostępu 
do RSS polega na zatwierdzaniu, monitorowaniu i weryfikowaniu warunków dostępu do RSS oraz rozstrzyganiu sporów pomiędzy operatorami w zakresie dostępu do RSS.

W związku z akceptacją przez Prezesa UKE projektów opłat wykorzystywanych przez wszystkich operatorów infrastruktury RSS (OI), Prezes UKE przedstawia raport prezentujący aktualny stan projektów RSS.

Dotychczas Prezes UKE wydał opinię zatwierdzającą opłaty pobierane przez OI dla 11 projektów. Prezes UKE wspiera działalność RSS poprzez aktywny udział w konferencjach branżowych prezentując model działania RSS oraz prezentując możliwość wykorzystania RSS przez innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

W załączniku Prezes UKE przedstawia raport podsumowujący projekty RSS z perspektywy regulatora rynku telekomunikacyjnego.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Maciej Pietrzykowski
Publikujący: Maciej Pietrzykowski
Publikacja informacji: 05.08.16 15:25
Aktualizacja informacji: 24.04.18 12:43