Raport NSKPI

Prezes UKE przedstawia analizę wykonania wskaźników KPI przez Orange Polska S.A. (OPL) za pierwszy kwartał 2018 r.

W prezentowanym raporcie określenie Hurt odnosi się do operatorów alternatywnych, zaś Detal - do części detalicznej OPL. 

Ocena poziomu jakości świadczonych usług:

W pierwszym kwartale 2018 r. czerwone światło „zapaliło się” w odniesieniu do wskaźników UG4 (Względny czas naprawy zwykłych awarii usług głosowych) i LLU2 (Liczba odrzutów technicznych na 100 zamówień LLU), we wszystkich trzech miesiącach.

Ocena niedyskryminacji krótkookresowej i długookresowej:
W okresie objętym badaniem przeprowadzane testy nie wykazują występowania zjawisk dyskryminacyjnych w obsłudze operatorów alternatywnych względem części detalicznej OPL.
Dla krótkookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki były pozytywne dla analizowanego kwartału - nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu.
Dla długookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki były pozytywne dla analizowanego kwartału - nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu.

Analiza czasów względnych:
Analiza czasów względnych pozwala na porównanie czasów zdarzeń dla usług świadczonych Hurtowi i Detalowi.
Analiza czasów względnych potwierdziła różnice w procesowaniu zamówień pomiędzy rynkiem hurtowym i detalicznym - dla wskaźnika UI3 (Względny czas technicznego dostarczania internetowych usług szerokopasmowych (ŁAA)) na korzyść rynku detalicznego w stosunku do rynku hurtowego, a dla wskaźnika UI4 (Względny czas technicznego dostarczania internetowych usług szerokopasmowych (ŁAN z PA)) na korzyść rynku hurtowego w stosunku do rynku detalicznego. 

Porównanie poziomu jakości usług pomiędzy operatorami alternatywnymi:
Porównanie wartości wskaźnika zagregowanego pomiędzy operatorami alternatywnymi wskazuje w jakim stopniu poziom obsługi danego operatora alternatywnego różni się od przeciętnego poziomu obsługi wszystkich operatorów alternatywnych.
Ocena wskaźników zagregowanych, dla analizowanego pierwszego kwartału 2018 r., nie wskazuje aby OPL systematycznie gorzej lub lepiej, obsługiwała któregoś z operatorów alternatywnych.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 15.06.2018 15:55