Kogo szukamy!

 • PROFIL PRAWNO-ADMINISTRACYJNY - oferta praktyk rozwiń element

  Praktyki w Biurze Dyrektora Generalnego, w trakcie których
  rozwiniesz swoje kompetencje w obszarze:

  1. opracowywania projektów wewnętrznych aktów normatywnych; zarządzeń, regulaminów i procedur,
  2. rozpatrywania petycji, skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania UKE,
  3. postępowań administracyjnych dotyczących udzielenia ulg w spłacie zobowiązań oraz egzekucji należności pobieranych przez UKE.
  Stos teczek z dokumentami na biurku
  Stos teczek z dokumentami na biurku

  Praktyki w Departamencie Regulacji, w trakcie których
  rozwiniesz swoje kompetencje w obszarze:

  1. prowadzenia postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci oraz Prawa telekomunikacyjnego,
  2. analizy materiału dowodowego na potrzeby wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy oraz przygotowania projektu rozstrzygnięcia,
  3. analizy ksiąg wieczystych w zakresie ustalenia stanu prawnego nieruchomości.

  Praktyki w Departamencie Prawnym, w trakcie których
  rozwiniesz swoje kompetencje w obszarze:

  1. poszerzenia wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawa, tj. Prawa telekomunikacyjnego, ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, Prawa pocztowego,
  2. bieżących spraw z zakresu obsługi prawnej, postępowań sądowych i legislacji,
  3. wyszukiwania przepisów prawa, orzecznictwa, poglądów doktryny – samodzielnie i w zespole, a także prezentowania wyników poszukiwań.
  Stół na którym są: Figurka Temidy, długopis, dokument i pieczęć

  Mile widziane:

  kierunek studiów: prawo, administracja, umiejętność obsługi programów Legalis, Lex, dobra znajomość języka angielskiego.

 • PROFIL KONSUMENCKI - oferta praktyk + case study rozwiń element

  Praktyki w Departamencie Polityki Konsumenckiej, w trakcie których
  rozwiniesz swoje kompetencje w obszarze:

  1. redagowania odpowiedzi na zapytania użytkowników usług,
  2. obsługi klientów Centrum Informacji Konsumenckiej,
  3. przygotowywania materiałów informacyjnych dla prasy,
  4. analizowania przepisów dotyczących ochrony użytkowników końcowych,
  5. redagowania komunikatów dotyczących praw i obowiązków konsumentów,
  6. tworzenia kampanii edukacyjnych UKE (warsztaty i wykłady) oraz przygotowywania projektów materiałów edukacyjnych i promocyjnych.
  Kobiece dłonie trzymające smartfona

  Mile widziane:

  kierunek studiów: prawo, administracja, dziennikarstwo, ekonomia, umiejętność redagowania komunikatów i informacji, dobra znajomość języka angielskiego.

  kieruje do filmu z prezentacją

  Prezentacja

  zadania dla profilu konsumenckiego

  Case studies

 • PROFIL ANALITYCZNY - oferta praktyk + case study rozwiń element

  Praktyki w Departamencie Strategii i Analiz,
  w trakcie których rozwiniesz swoje kompetencje w obszarze:

  1. analizy rynku telekomunikacyjnego między innymi pod kątem cen, usług, dostawców treści "over-the-top”,
  2. projektowania Badania Konsumenckiego UKE,
  3. monitorowania innowacji w branży telekomunikacyjnej i prognozowania trendów ich rozwoju,
  4. narzędzi analitycznych w tym narzędzia GIS,
  5. wizualizacji kartograficznych danych telekomunikacyjnych,
  6. analizy danych na temat infrastruktury szerokopasmowej oraz analiz przestrzennych.
  Osoba przeglądająca dokument w laptopie

  Mile widziane:

  kierunek studiów: telekomunikacja, ekonomia, zarządzanie, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, systemy informacji przestrzennej, znajomość MS Word i MS Excel na poziomie zaawansowanym, posiadanie kompetencji w zakresie analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi GIS, dobra znajomość języka angielskiego.

  Prezentacja

  zadania dla profilu analitycznego

  Case studies

 • PROFIL TECHNOLOGICZNY - oferta praktyk + case study rozwiń element

  Praktyki w Departamencie Techniki, w trakcie których
  rozwiniesz swoje kompetencje w obszarze:

  1. funkcjonowania systemu PLI CBD między innymi poprzez zapoznanie się z dokumentacją systemu oraz zapisami wideo pokazującymi Centra Przetwarzania Danych  PLI CBD,
  2. zadań związanych z obsługą przedsiębiorcy telekomunikacyjnego jego praw i obowiązków związanych z PLI CBD,
  3. zapoznania się ze wszystkimi funkcjonalnościami systemu PLI CBD, tj. lokalizacyjnej, przenoszenia numerów; prowadzenia gospodarki numeracją; Centralnej Bazy Numerów,
  4. regulacji i zasad dotyczących gospodarki zasobami numeracji w Polsce i na świecie,
  5. wprowadzania danych do Tablic Zagospodarowania Numeracji (aplikacja informatyczna),
  6. bieżących spraw i rejestrów oraz obsłudze informacyjnej klientów.
  Laptop na tle serwerowni

  Kobieta z laptopem przed serwerem

  Praktyki w Departamencie Kontroli, w trakcie których
  rozwiniesz swoje kompetencje w obszarze:

  1. funkcjonowania laboratorium badawczego, akredytowanego na normę PN-EN ISO/IEC 17025,
  2. metod wykonywania badań kompatybilności elektromagnetycznej, urządzeń radiowych i urządzeń podlegających pod rozporządzenia ekoprojektu i etykietowania,
  3. dokumentowania przeprowadzonych badań,
  4. opracowaniu zleceń postępowań kontrolnych delegaturom UKE,
  5. redagowania oraz weryfikowania projektów pism w ramach postępowań pokontrolnych,
  6. prowadzenia postępowań wyjaśniających w stosunku do podmiotów zagranicznych, wprowadzających do obrotu wyroby niezgodne.

  Praktyki w Departamencie Częstotliwości,
  w trakcie których rozwiniesz swoje kompetencje w obszarze:

  1. dedykowania narzędzia inżynierskie służące do prowadzenia analiz kompatybilnościowych,
  2. wydawania decyzji w formacie xml,
  3. analizy merytorycznej wniosków operatorów telekomunikacyjnych,
  4. regulacji oraz zasad przydzielania i zarządzania zasobami częstotliwości,
  5. analiz dotyczących możliwości współistnienia różnych systemów radiowych oraz wdrożenia nowych technologii (m.in. 5G),
  6. przygotowywania projektów decyzji administracyjnych dotyczących systemów radiokomunikacyjnych.
  Maszt telekomunikacyjny na tle nieba

  Mile widziane:

  kierunek studiów: elektronika, elektrotechnika, telekomunikacja, informatyka, prawo, administracja, umiejętności w zakresie miernictwa elektrycznego, dobra znajomość języka angielskiego.

  kieruje do filmu z prezentacją

  Prezentacja

  zadania dla profilu technologicznego

  Case studies