Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Informacja

20 lipca 2020 r. UKE udzielił odpowiedzi informując m.in., iż wydanie pozwolenia radiowego nie zwalnia od uzyskania innych przewidzianych prawem zezwoleń i decyzji administracyjnych oraz zgody właściciela lub administratora obiektu, odpowiednich dla lokalizacji urządzenia radiowego, na instalację urządzeń objętych danym pozwoleniem.


Jedną z ww. decyzji jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dotycząca budowy stacji bazowych telefonii komórkowej, co wynika z art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.). Decyzja ta określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia i jest de facto raportem o wpływie tej inwestycji na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla stacji bazowych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1189, z późn. zm.) jest organ administracji architektoniczno-budowlanej, tj. starosta.
Organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej dotyczącej budowy i eksploatacji stacji bazowej telefonii komórkowej jest odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który uprzednio zasięga opinii Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska i/lub Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.


Wstrzymać wykonanie pozwoleń radiowych można tylko w sytuacji, w której wystąpią ściśle określone w Kodeksie postępowania administracyjnego przesłanki takiego działania. Żadna z wymienionych przez ustawodawcę przesłanek nie odnosi się do okoliczności wskazanej w przedmiotowej petycji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Lewandowska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 27.07.2020 13:50