Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Ogólne procedury oceny wyrobów przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej / General product assessment procedures


Wyroby podlegające wymaganiom (English version below):
 
 • Dyrektywa 2014/53/UE RED (Radio Equipment Directive) – urządzenia radiowe;
 • Dyrektywa 2014/30/UE EMC (Electromagnetic Compatibility) – kompatybilność elektromagnetyczna;
 • Dyrektywa 2009/125/WE (Ecodesign) – ekoprojekt
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 – elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia oraz czuwania przy podłączeniu do sieci,
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 107/2008 – proste set-top boksy,
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2008 (a od 1 kwietnia 2020 r. nr 2019/1782) – zasilacze zewnętrzne w stanie bez obciążenia,
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2008 – telewizory,
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 617/2013 – komputery i serwery.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 (Ecolabelling) – etykietowanie energetyczne
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 1062/2010  – telewizory.
I. Ocena spełniania przez wyroby wymagań, w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia oraz w zakresie niezgodności formalnych
 

Ocena spełniania przez wyroby wymagań obejmuje:

a) weryfikację wymagań technicznych (zasadniczych) wyrobu;

b) weryfikację stwarzania zagrożenia przez wyrób;

c) weryfikację występowania niezgodności formalnych wyrobu (w szczególności odnośnie: deklaracji zgodności, oznakowania CE, informacji identyfikujących wyrób, informacji identyfikujących producenta/importera, instrukcji obsługi, informacji na temat bezpieczeństwa, informacji o ograniczeniach w używaniu wyrobu, dokumentacji technicznej).
 

Ocena spełniania przez wyroby wymagań wiąże się z oceną przestrzegania przez podmioty gospodarcze (producent, upoważniony przedstawiciel producenta, importer oraz dystrybutor) obowiązków w zakresie udostępniania wyrobów.

   
II. Ocena przestrzegania przez dostawców i sprzedawców obowiązków w zakresie etykietowania energetycznego produktów
 
Ocena przestrzegania przez dostawców i sprzedawców obowiązków w zakresie etykietowania energetycznego produktów obejmuje w szczególności weryfikację obowiązków odnośnie: etykiet energetycznych, kart informacyjnych produktów, informacji o klasie efektywności energetycznej produktów, dokumentacji technicznej.
 
III. Ocena wyników badań laboratoryjnych wyrobów
 
 • Ocena wyników badania próbek wyrobów polega na wskazaniu, czy wyroby są zgodne z: postanowieniami określonymi w normach zharmonizowanych, wymaganiami wynikającymi z przepisów unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego oraz informacjami wynikającymi z etykiety energetycznej lub karty informacyjnej produktu.
 •  
 • General product assessment procedures of the President of the Office of Electronic Communications
 • Products subject to requirements:

   Directive 2014/53/EU RED (Radio Equipment Directive) - radio equipment;

   Directive 2014/30/EU EMC (Electromagnetic Compatibility) – electromagnetic compatibility;

   Directive 2009/125/EC (Ecodesign) – ecodesign;

   Commission Regulation (EC) No 1275/2008 - electrical and electronic household and office equipment in standby and off-mode and standby mode when connected to the mains power source,

   Commission Regulation (EC) No 107/2008 - simple set-top boxes,

   Commission Regulation (EC) No 278/2008 (and from 1 April 2020 No 2019/1782) – external power supplies in no-load condition,

   Commission Regulation (EC) No 642/2008 - televisions,

   Commission Regulation (EC) No 617/2013 - computers and servers.

   Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council (Ecolabelling) - energy labelling
   Commission Delegated Regulation (EU) No 1062/2010 - televisions.
  I. Assessment of products compliance with the requirements, in terms of risk posed by products and formal non-compliance
   

  The assessment of products compliance with the requirements shall include:

  a) verification of technical (essential) requirements of the product;

  b) verification of the risk posed by the product;

  c) verification of the existence of formal non-compliance of the product (in particular with regard to: declaration of conformity, CE marking, information identifying the product, information identifying the manufacturer/importer, user manual, safety information, information on restrictions on the use of the product, technical documentation).
   
  The assessment of the products compliance with the requirements, is associated with the assessment of compliance by economic entities (manufacturer, authorized representative of the manufacturer, importer and distributor) with the obligations of making the products available.
   
  II. Assessment of suppliers’ and vendors’ compliance with energy labelling obligations for products
   
  The assessment of compliance by suppliers and vendors with the energy labelling obligations for products shall include, in particular, the verification of the obligations concerning: energy labels, product information sheets, information on the energy efficiency class of products, technical documentation.
   
  III. Assessment of results of laboratory tests of products
   
  The assessment of the results of product samples testing shall consist in indicating whether the products are in conformity with: the provisions laid down in the harmonised standards, the requirements stemming from the provisions of Union harmonisation legislation and the information provided by the energy label or the product information sheet.
Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Marcin Dec
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 20.03.2020 09:04
Data ostatniej modyfikacji: 02.04.2020 12:44