Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Numery rutingowe

Zgodnie z § 3 Załącznika do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących zasad adresowania dla właściwego kierowania połączeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 12) dla numeracji służącej realizacji uprawnień abonentów do przenoszenia przydzielonego numeru pomiędzy dostawcami usług ustala się:

  1. następujące zasady adresowania dla właściwego kierowania połączeń w zakresie numeracji służącej realizacji uprawnień abonenta do przenoszenia przydzielonego numeru pomiędzy dostawcami usług:
  1. numer rutingowy (NR NP) zamieszcza się w parametrze Called Party Number wiadomości IAM (Initial Address Message) przed numerem abonenta B (tryb połączony "concatenated"),
  2. parametr NoA (Nature of Address) przyjmuje wartość 3,
  3. adresowanie metodą "en-bloc",
  4. numer rutingowy (NR NP) dołącza się po odpytaniu bazy dla numerów przeniesionych; dopuszcza się dołączenie numeru rutingowego (NR NP) po odpytaniu bazy dla numerów nieprzeniesionych;
  1. następujący format numeru rutingowego (NR NP):

NR NP (5 cyfr) = "C hex" + XYZT,

gdzie:

dla numerów geograficznych:

XY = AB = wskaźnik strefy numeracyjnej SN (X=1-9),

ZT = numer HOST (HOST - ID) w danej SN (dla danego AB) - oznacza numer centrali telefonicznej obsługującej nową lokalizację abonenta z przeniesionym numerem

dla numerów niegeograficznych:

XYZT - numer sieci (X=0).

XYZT będą przydzielane po otrzymaniu wniosku i zamieszczane w tablicy zagospodarowania NR NP na stronie internetowej Urzędu.

[Uwaga: Na podstawie przepisów ust.9 załącznika do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 471) do obsługi numerów geograficznych przydziela się jeden numer NR NP identyfikujący centralę telefoniczną lub inny węzeł sieci telekomunikacyjnej obsługujący grupę logicznie połączonych central właściwych dla lokalizacji, w której abonent z przeniesionym numerem został przyłączony do publicznej sieci telefonicznej; natomiast do obsługi numerów niegeograficznych przydziela się jeden numer NR NP identyfikujący sieć telekomunikacyjną. W świetle powyższych przepisów oraz mając na względzie racjonalną gospodarkę ograniczonymi zasobami numerów rutingowych, do obsługi nowej lokalizacji abonenta z przeniesionym numerem geograficznym przydzielany jest jeden numer rutingowy NR NP dla centrali telefonicznej w określonej lokalizacji w danej SN (dla danego AB), natomiast dla sieci telekomunikacyjnej jeden numer rutingowy (NR NP) identyfikujący daną sieć telekomunikacyjną).]

Możliwe jest stosowanie różnych metod realizacji technicznej przenośności numerów (ACQ, QoR, OR) na tej samej wiązce łączy międzyoperatorskich, na przykład od operatora A do B stosowana jest metoda ACQ, a od B do A na tej samej wiązce łączy metoda QoR.

W przypadku stosowania przez operatorów, na danej wiązce łączy, metody QoR, po uzgodnieniu tego faktu w umowach dwustronnych, operatorzy powinni w wiadomości REL stosować kod przyczyny  ReleaseCause =14, oznaczający "ported number".

Prezes UKE preferuje stosowanie metody ACQ, następnie QoR i w ostateczności OR.

W celu umożliwienia zastosowania przez innych operatorów najbardziej efektywnej metody z punktu widzenia kierowania ruchu, czyli ACQ, niezależnie od stosowanej metody technicznej realizacji przenośności numerów, każdy z operatorów powinien udostępniać informacje o numerach przeniesionych z jego sieci, z jego zakresami numeracji.

Dla przenośności lokalizacyjnej realizowanej w ramach sieci danego operatora stacjonarnego, numery przeniesione lokalizacyjnie nie są traktowane na interfejsie międzyoperatorskim jako przeniesione i w związku z tym informacje o tym fakcie nie znajdują się w bazach danych numerów przeniesionych innych operatorów.

OR (Onward Routing) — przekierowanie połączenia

QoR (Query on Release) — zapytanie przy braku połączenia

ACQ (All Call Query) — zapytanie dla wszystkich połączeń

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Jakub Słodki
Data publikacji: 27.11.2017 13:05
Data ostatniej modyfikacji: 12.04.2019 09:30