Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zbędne składniki majątku ruchomego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej Samochody_marzec

Stosownie do § 6 ust 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa z dnia 21 października 2019 r. (Dz. U. z 2023 poz. 2303 t.j. z późn. zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem Rady Ministrów, Urząd Komunikacji Elektronicznej informuje o zbędnych składnikach mienia którymi są wycofane z eksploatacji 2 samochody: Renault Kangoo (ciężarowy) i Opel Astra II (osobowy):
Dane samochodów podane są w załączniku do ogłoszenia.
Powyższe składniki rzeczowe majątku ruchomego zostały przeznaczone do zagospodarowania poprzez nieodpłatne przekazanie lub darowiznę na rzecz jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych. 
Jednostki zainteresowane nabyciem w formie nieodpłatnego przekazania wskazanego powyżej  składnika majątku ruchomego, mogą składać pisemne wnioski zawierające: 
1)    nazwę, siedzibę i adres jednostki sektora finansów publicznych lub państwowej osoby prawnej
2)    wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
3)    oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
4)    uzasadnienie.

W dalszej kolejności ww. składniki mienia mogą być przedmiotem darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005), niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, oraz fundacji lub organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.
Jednostki zainteresowane nabyciem w formie darowizny wskazanego powyżej składnika majątku ruchomego, mogą składać pisemne wnioski zawierające
1) nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego podmiotu;
2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
3) oświadczenie zainteresowanego podmiotu, że składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
4) zobowiązanie zainteresowanego podmiotu do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny;
5) wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego przez podmiot wnioskujący o darowiznę;
6) uzasadnienie, w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 534 94 20, osoba do kontaktu Maciej Aleksandrowicz.

Wnioski o których mowa wyżej należy składać do dnia 26.04.2024 r. do siedziby Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Dokumenty można składać osobiście, pocztą i drogą elektroniczną na adres sekretariat.ba@uke.gov.pl.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Radosław Białek
Osoba publikująca informację: Radosław Białek
Osoba modyfikująca informację: Radosław Białek
Data publikacji: 12.04.2024 12:55
Data ostatniej modyfikacji: 12.04.2024 13:04