Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zbędne składniki majątku ruchomego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej Samochody_kwiecień

Stosownie do § 6 ust 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa z dnia 21 października 2019 r. (Dz. U. z 2023 poz. 2303 t.j. z późn. zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem Rady Ministrów, Urząd Komunikacji Elektronicznej informuje o zbędnym składniku mienia, który został wycofany z eksploatacji: samochód Opel Astra II Classic 1.6 16V, (osobowy):

Dane samochodu podane są w załączniku do ogłoszenia.
Powyższy składnik rzeczowy majątku ruchomego został przeznaczony do zagospodarowania poprzez nieodpłatne przekazanie lub darowiznę na rzecz jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych. 
Jednostki zainteresowane nabyciem w formie nieodpłatnego przekazania wskazanego powyżej  składnika majątku ruchomego, mogą składać pisemne wnioski zawierające: 

1) nazwę, siedzibę i adres jednostki sektora finansów publicznych lub państwowej osoby prawnej
2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
3) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
4) uzasadnienie.

W dalszej kolejności ww. składnik mienia może być przedmiotem darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005), niebędących jednostkami sektora finansów publicznych oraz fundacji lub organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.
Jednostki zainteresowane nabyciem w formie darowizny wskazanego powyżej składnika majątku ruchomego, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

1) nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego podmiotu;
2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
3) oświadczenie zainteresowanego podmiotu, że składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
4) zobowiązanie zainteresowanego podmiotu do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny;
5) wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego przez podmiot wnioskujący o darowiznę;
6) uzasadnienie, w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 627 36 77, osoba do kontaktu Pan Maciej Kostrzewa lub pod numerem telefonu 58 627 36 60 Pani Honorata Podlipska.
Oględziny rzeczowego składnika majątku ruchomego wskazanego w załączniku można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00 w siedzibie Delegatury UKE w Gdyni, ul. Kielecka 103, 81-650 Gdynia.

Wnioski o których mowa wyżej należy składać do dnia 06.05.2024 r. do siedziby Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Dokumenty można składać osobiście, pocztą i drogą elektroniczną na adres sekretariat.ba@uke.gov.pl.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Radosław Białek
Osoba publikująca informację: Radosław Białek
Data publikacji: 18.04.2024 08:15