Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Delegaturze UKE w Siemianowicach Śląskich

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Delegaturze UKE w Siemianowicach Śląskich (sprzęt IT)

Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawiera załącznik do tej informacji.

Stosownie do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa z dnia 21 października 2019 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 998 – tekst jednolity ze zm.) wskazane w załącznikach mienie może być przedmiotem nieodpłatnego przekazania lub darowizny na rzecz:
a)    jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych (forma zbycia: nieodpłatne przekazanie lub darowizna);
b)    jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, oraz fundacji lub organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych (forma zbycia: darowizna).

 Jednostki zainteresowane nabyciem ww. składników mienia w formie nieodpłatnego przekazania /wskazane w pkt. a)/ mogą składać pisemne wnioski zawierające w szczególności:
•    nazwę, siedzibę i adres jednostki sektora finansów publicznych lub państwowej osoby prawnej, o których mowa w ust. 1;
•    wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
•    oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
•    uzasadnienie;
•    wskazanie osoby do kontaktu wraz z numerem telefonu.

Jednostki zainteresowane nabyciem ww. składników mienia w formie darowizny /wskazane w pkt. b)/ mogą składać pisemne wnioski zawierające w szczególności:

•    nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego podmiotu; 
•    wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
•    statut;
•    oświadczenie zainteresowanego podmiotu, że składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
•    zobowiązanie zainteresowanego podmiotu do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny;
•    wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego przez podmiot wnioskujący o darowiznę;
•    uzasadnienie, w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu;
•    wskazanie osoby do kontaktu wraz z numerem telefonu.

Wnioski o których mowa wyżej należy składać do dnia 12.06.2024 r. do siedziby Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich ul. Walerego Wróblewskiego 75, 41-106 Siemianowice Śląskie.
Dokumenty można składać osobiście, pocztą i drogą elektroniczną.

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego UKE odbywa się poprzez:
1. Nieodpłatne przekazanie innej jednostce, przy czym kategorie jednostek, którym składniki majątku mogą zostać przekazane zostały wskazane powyżej
2. Zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Olszewska
Osoba publikująca informację: Magdalena Olszewska
Data publikacji: 29.05.2024 09:05