Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Delegaturze UKE w Gdyni

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Delegaturze UKE w Gdyni (sprzęt IT i wyposażenie)

Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawierają załączniki do tej informacji.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1933 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa z dnia 21 października 2019 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 998).

1) Jednostkami zainteresowanymi otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załącznikach mogą być:
a) jednostki sektora finansów publicznych lub państwowe osoby prawne, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych oraz inne jednostki wymienione w § 1 w/w Rozporządzenia tj.: organy administracji publicznej, jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje gospodarki budżetowej (forma zbycia: nieodpłatne przekazanie lub darowizna);
b) w dalszej kolejności majątek może być przekazany na rzecz jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, oraz fundacji lub organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych (forma zbycia: darowizna).


2)  Jednostki zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załącznikach, mogą składać pisemne wnioski zawierające:
a) nazwę, siedzibę i adres jednostki,
b) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
c) wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
d) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,
e) oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym 
w umowie,
f) telefon kontaktowy.
g) statut.

Wnioski o których mowa wyżej należy składać do dnia 08.03.2023 r. do siedziby Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdyni ul. Kielecka 103, 81-650 Gdynia. Dokumenty można składać osobiście, pocztą i drogą elektroniczną.

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego UKE odbywa się poprzez:

1. nieodpłatne przekazanie innej jednostce, przy czym kategorie jednostek, którym składniki majątku mogą zostać przekazane zostały wskazane powyżej, 
2. zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Radosław Białek
Osoba publikująca informację: Radosław Białek
Osoba modyfikująca informację: Magdalena Olszewska
Data publikacji: 22.02.2023 10:50
Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2023 14:41