Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Centrali UKE w Warszawie

Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawierają załączniki do tej informacji.

Stosownie do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa z dnia 21 października 2019 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2303  – tekst jednolity ze zm.) wskazane w załączniku mienie może być przedmiotem nieodpłatnego przekazania lub darowizny na rzecz:
a) jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych (forma zbycia: nieodpłatne przekazanie lub darowizna);
b) jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, oraz fundacji lub organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych (forma zbycia: darowizna).

Jednostki zainteresowane nabyciem ww. składników mienia w formie nieodpłatnego przekazania /wskazane w pkt. a)/ mogą składać pisemne wnioski zawierające w szczególności:
* nazwę, siedzibę i adres jednostki sektora finansów publicznych lub państwowej osoby prawnej, o których mowa w ust. 1;
* wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
* oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
* uzasadnienie;
* wskazanie osoby do kontaktu wraz z numerem telefonu.

Jednostki zainteresowane nabyciem ww. składników mienia w formie darowizny /wskazane w pkt. b)/ mogą składać pisemne wnioski zawierające w szczególności:

* nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego podmiotu; 
* wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
* statut;
* oświadczenie zainteresowanego podmiotu, że składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
* zobowiązanie zainteresowanego podmiotu do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny;
* wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego przez podmiot wnioskujący o darowiznę;
* uzasadnienie, w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu;
* wskazanie osoby do kontaktu wraz z numerem telefonu.

Wnioski o których mowa wyżej należy składać do dnia 08.05.2024 r. do siedziby Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Dokumenty można składać osobiście, pocztą i drogą elektroniczną na adres sekretariat.ba@uke.gov.pl..
Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego UKE odbywa się poprzez:
1. Nieodpłatne przekazanie innej jednostce, przy czym kategorie jednostek, którym składniki majątku mogą zostać przekazane zostały wskazane powyżej
2. Zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Radosław Białek
Osoba publikująca informację: Radosław Białek
Data publikacji: 19.04.2024 15:15