Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Centrali UKE w Warszawie

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Centrali UKE w Warszawie (meble i wyposażenie)

Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawiera załącznik do tej informacji.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259):

1. Jednostki budżetowe zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

 • a) nazwę, siedzibę i adres jednostki,
 • b) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
 • c) wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
 • d) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,
 • e) oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
 • f) telefon kontaktowy;

2. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne oferty zawierające:

 • a) dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę,
 • b) wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą,
 • c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem  składników majątku lub że ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 • d) oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego.

Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego UKE w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie dla poszczególnych składników majątku ruchomego. W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tę samą cenę za dany składnik majątku ruchomego pomiędzy tymi oferentami UKE może przeprowadzić dodatkowo aukcję.

3. Jednostki zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

 • a) nazwę, siedzibę i adres jednostki,
 • b) statut,
 • c) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
 • d) wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
 • e) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,
 • f) oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w umowie,
 • g) telefon kontaktowy.

Wnioski lub oferty o których mowa wyżej należy składać do dnia 09.02.2018 r. do siedziby Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego UKE odbywa się poprzez:

 1. nieodpłatne przekazanie innej jednostce, przy czym przez jednostkę rozumie się jednostkę budżetową, 
 2. sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt 1;
 3. zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1-2.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 30.01.2018 10:10
Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2018 13:04