Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego UKE – samochody 2021.

Stosownie do postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004), organy administracji publicznej, jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego lub instytucje gospodarki budżetowej zainteresowane pozyskaniem składników rzeczowych majątku ruchomego wskazanych w załączniku, w formie nieodpłatnego przekazania, powinny złożyć pisemne wnioski do Dyrektora Generalnego Urzędu Komunikacji Elektronicznej do dnia 14 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00. Wniosek o przekazanie składników majątku ruchomego na rzecz instytucji gospodarki budżetowej należy złożyć za pośrednictwem organu wykonującego wobec tej instytucji funkcje organu założycielskiego.


Wnioski należy składać na adres siedziby Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.


Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1)    nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
2)    wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
3)    oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.


Oględziny rzeczowych składników majątku ruchomego wskazanych w załączniku można przeprowadzać po telefonicznym uzgodnieniu terminu:

Poz. 1, 2 i 3

W Obiekcie Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy k. Stanisławowa w następujące dni: poniedziałek, środa i piątek w godzinach 8.00 – 19.00 (szczegóły dojazdu na stronie internetowej UKE patrz: Obiekt Infrastruktury UKE w Boruczy). Osoba do kontaktu Pani Magdalena Kijek tel. 609-464-513.

Poz. 4


W siedzibie Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Lublinie, 20-601 Lublin ul. Tomasza Zana 38C od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 16.15. Osoby do kontaktu: Pan Mariusz Chołożyński tel. 668-470-904 lub Andrzej Kaczor tel. 668-470-833.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Jamróz
Osoba publikująca informację: Radosław Białek
Osoba modyfikująca informację: Radosław Białek
Data publikacji: 26.03.2021 12:10
Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2021 12:17