Ogłoszenie o przetargu publicznym

Ogłoszenie o przetargu publicznym

Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

ogłasza przetarg publiczny* na sprzedaż samochodu:

LP.

MARKA/MODEL

rok

PRZEBIEG

Uwagi

  1.

Mercedes Sprinter 316 CDI/4x4 o num. rej.WY 517CN

2004

249767 km

Pojazd specjalny – pozostałość po ruchomej stacji pomiarowej, niesprawny, nie posiadający ważnego badania technicznego

 

Przetarg publiczny odbędzie się w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie, ul. Zygmunta Krasińskiego 10/18, 71-435 Szczecin.

Cena wywoławcza wynosi 14883,00 zł

Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 1488,30 zł.
Wadium należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej (zwanego dalej również UKE) o numerze: 64 1010 1010 0060 4413 9120 0000.
w terminie do dnia 17 lutego 2023 r. – do godziny 10.00.

Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia pojazdu.
Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta nie została wybrana lub została odrzucona, zostanie zwrócone w terminie 7 dni odpowiednio od daty wyboru lub odrzucenia oferty.
Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Oferent może złożyć tylko 1 ofertę na zakup samochodu objętego przetargiem.
Oferta pisemna powinna zawierać:
- dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę oraz wypis z właściwego rejestru lub pełnomocnictwo do podpisania oferty,
- dokument potwierdzający wniesienie wadium przez oferenta,
- oferowaną cenę – nie niższą od ceny wywoławczej,
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem sprzedawanego pojazdu albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się z jego stanem,
- oświadczenie oferenta, że są mu znane niniejsze warunki przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- podpis oferenta lub osoby umocowanej do reprezentowania oferenta.

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie, ul. Zygmunta Krasińskiego 10/18, 71-435 Szczecin, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2023 r., do godz. 10.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie, ul. Zygmunta Krasińskiego 10/18, 71-435 Szczecin, pokój nr 6 w dniu 17 lutego 2023 r. o godz. 10.30

Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zaklejonej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie, 
ul. Zygmunta Krasińskiego 10/18, 
71-435 Szczecin 

Oferta na zakup pojazdu Mercedes Sprinter 316 CDI/4x4 o num. rej. WY 517CN

Nie otwierać przed dniem 17 lutego godz. 10.30

Wszelkie koszty transakcji sprzedaży pojazdu obciążają oferenta.

Pojazd można oglądać po telefonicznym umówieniu  w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie, ul. Zygmunta Krasińskiego 10/18, 71-435 Szczecin.

Osobą upoważnioną przez UKE do kontaktowania się z oferentami, oraz ustalenia terminu oględzin, przekazania oferentom szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu publicznego jest: Pan Wojciech Rymer, tel. 532542401

UKE zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu publicznego bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Zawarcie umowy sprzedaży (kupna-sprzedaży) pojazdu planowane jest w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu publicznego.

Odrzuceniu podlegają oferty:
- złożone po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
- nie zawierające danych i dokumentów wymaganych w niniejszym ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić  do uznania jej za nową ofertę.
Oferent jest niezwłocznie zawiadamiany o odrzuceniu oferty.

*Niniejszy przetarg publiczny prowadzony jest na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dziennik Ustaw z 2022 r., poz. 998).
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Radosław Białek
Osoba publikująca informację: Radosław Białek
Osoba modyfikująca informację: Radosław Białek
Data publikacji: 30.01.2023 09:15
Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2023 10:02