Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej będzie można składać do UKE od 9 września 2021 roku.

Kto może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Klient w zakresie dostępności urzędu może:

 1. poinformować o braku dostępności,
 2. złożyć wniosek o zapewnienie dostępności,
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

W pierwszym przypadku ma do tego prawo każdy klient urzędu. Taka forma zgłoszenia ma wyłącznie charakter informacyjny.

Wniosek o zapewnienie dostępności może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, a więc wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług urzędu – ma prawo wystąpić do urzędu z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie  architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, to urząd niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku urząd musi zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Złożenie wniosku

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej można:

 • wypełnić i wysłać na adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa

 • przynieść wniosek do kancelarii w godzinach od 8.15 do 16.15,
 • wysłany drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Koordynatora ds. dostępności lub na inny adres poczty elektronicznej UKE wskazany na stronie www.uke.gov.pl do kontaktu,
 • korzystając z formularza zgłoszeniowego PUE (pue.uke.gov.pl).

Wnioski rozpatrywane są przez Wydział Dostępności w Departamencie Polityki Konsumenckiej.

Tryb odwoławczy

Gdy UKE nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 1. w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) albo
 2. w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym) albo
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności,

klient ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej.Kto może złożyć wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności

Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub ich elementów może:

 1. poinformować o braku dostępności,
 2. złożyć wniosek o zapewnienie dostępności,
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, to podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku urząd musi zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Złożenie wniosku

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej można:

 • wypełnić i wysłać na adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa

 • przynieść wniosek do kancelarii w godzinach od 8.15 do 16.15,
 • wysłany drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Koordynatora ds. dostępności lub na inny adres poczty elektronicznej UKE wskazany na stronie www.uke.gov.pl do kontaktu,
 • korzystając z formularza zgłoszeniowego PUE (pue.uke.gov.pl).

Wnioski rozpatrywane są przez Wydział Dostępności w Departamencie Polityki Konsumenckiej.

Tryb odwoławczy

Gdy UKE nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 1. w sposób i w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) albo
 2. w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym) albo
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu,

klient ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do UKE.

Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

 

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Dydyszko
Osoba publikująca informację: Mariusz Krupa
Osoba modyfikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 13.08.2021 15:46
Data ostatniej modyfikacji: 13.08.2021 15:56