Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Wadowickiego znak: NGK.6821.49.2022

Prezes UKE, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.” w związku z art. 49a k.p.a. oraz art. 36 k.p.a. zawiadamia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Starosty Wadowickiego znak: NGK.6821.49.2022, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o adresie osiedle Pod Skarpą nr 25 Wadowice, obejmującej działkę 3000/34 o pow. 0,4047 ha położonej obr. Wadowice jednostka ewidencyjna Wadowice- miasto, poprzez zezwolenie inwestorowi P4 sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa na umieszczenie na części dachu budynku mieszkalnego adres osiedle Pod Skarpą 25 Wadowice, urządzeń łączności publicznej.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść zawiadomienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 7 luty 2024 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Karamon
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 07.02.2024 15:20