Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Tarnobrzeskiego znak: GG.IIIb.6853.27.2022

Prezes UKE, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.” w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 36 k.p.a. zawiadamia o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym oraz prawie do ostatecznego wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Starosty Tarnobrzeskiego znak: GG.IIIb.6853.27.2022, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Trześń, gmina Gorzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 638/1 o pow. 2,0564 ha i 640 o pow. 0,7893 ha, poprzez udzielenie Media – Sys Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zezwolenia na wykonanie inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii kablowej światłowodowej na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej w ramach projektu pn.: „Budowa sieci NGA na terenie obszaru Tarnobrzeskiego B”, zgodnie z załącznikami mapowymi stanowiącymi integralną część projektu decyzji.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść zawiadomienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 21 kwietnia 2023 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Samulak
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 21.04.2023 12:50