Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Szczycieńskiego znak: GG.6821.37.2020

Prezes UKE, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.” w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.), zawiadamia Artura Grzegorza Łuszczyka o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Starosty Szczycieńskiego, znak: GG.6821.37.2020, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości stanowiącej własność Artura Grzegorza Łuszczyka, położonej w obrębie Jedwabno, gmina Jedwabno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 148/2, o powierzchni 0,1206 ha, poprzez zezwolenie NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci podwieszenia kabla światłowodowego na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść zawiadomienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 17 lutego 2021 r.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Karamon
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 17.02.2021 15:15
Data ostatniej modyfikacji: 17.02.2021 15:20