Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Stargardzkiego znak: NN.II.6853.24.4.2020.ŁW2

Prezes UKE zawiadamia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Starosty Stargardzkiego znak: NN.II.6853.24.4.2020.ŁW2

Prezes UKE, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej „k.p.a.”, w związku z art. 49a k.p.a. oraz art. 36 k.p.a. zawiadamia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Starosty Stargardzkiego znak: NN.II.6853.24.4.2020.ŁW2, ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki nr 22 o powierzchni 0,2203 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2, miasta Suchań, poprzez udzielenie zezwolenia na eksploatację i konserwację obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci łączy telekomunikacyjnych, pionów rozdzielczych i instalacji sieci przewodowej do poszczególnych lokali, połączeń poziomych w piwnicach pomiędzy klatkami schodami budynku, połączeń międzybudynkowych w wykopach ziemnych lub kanalizacji szafek rozdzielczych i punktów dystrybucyjnych, podłączenia do energii elektrycznej urządzeń, orurowania lub okablowania pomiędzy pionami lub szafkami rozdzielczymi i lokalami, szaf telekomunikacyjnych w miejscach zbiegania się kabli doprowadzonych do lokali w tym budynku, urządzeń umożliwiających bezprzewodowe rozprowadzenie i udostępnienie sieci telekomunikacyjnej, a także radiowe przyłącza telekomunikacyjne do budynku i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci telekomunikacyjnej - znajdujących się na nieruchomości zgodnie z projektem instalacji internetowej.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść zawiadomienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 4 sierpnia 2021 r.


 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Samulak
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 04.08.2021 11:35