Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Iławskiego znak: WGN.6821.1.92.2019

Prezes UKE zawiadamia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Starosty Iławskiego znak: WGN.6821.1.92.2019.

Prezes UKE, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej „k.p.a.”, w związku z art. 49a k.p.a. oraz art. 36 k.p.a., zawiadamia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Starosty Iławskiego znak: WGN.6821.1.92.2019, ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 2/6 o powierzchni 0,5723 ha, położonej w obrębie Piotrkowo, gmina Susz, powiat iławski, poprzez udzielenie zezwolenia NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci kanalizacji telekomunikacyjnej o długości 68 m z zaciągniętym do niej kablem światłowodowym ADSS12J.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść zawiadomienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – 16 czerwca 2021 r.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Samulak
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 16.06.2021 10:15
Data ostatniej modyfikacji: 16.06.2021 10:24