Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Gołdapskiego

Prezes UKE zawiadamia o możliwości ostatecznego wypowiedzenia się co do materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Gołdapskiego znak: GN.6821.2.2019.AF.

Prezes UKE, na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.” i art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) zawiadamia o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie a także prawie do ostatecznego wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Starosty Gołdapskiego, znak: GN.6821.2.2019.AF, przedłożonej przy piśmie z dnia 31 października 2019 r., znak: GN.6821.2.2019.AF, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Grabowo, gmina Gołdap, oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka 140/16, poprzez udzielenie NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na ww. nieruchomości przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci mikrokanalizacji wraz z zaciągniętym do niej kablem światłowodowym.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść zawiadomienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 9 czerwca 2020 r.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Karamon
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 09.06.2020 15:30