Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Białostockiego znak: GKNII.6821.50.2021

Prezes UKE, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.”, w związku z art. 49a k.p.a. oraz art. 36 k.p.a. zawiadamia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Starosty Białostockiego znak: GKNII.6821.50.2021, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym m. Choroszcz, gmina Choroszcz, oznaczonej jako działka o numerze 634/34 o powierzchni 0,2447 ha, poprzez udzielenie KOBA sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zezwolenia na wejście w teren ww. nieruchomości, w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej, kanalizacji kablowej oraz studni kablowej.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść zawiadomienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 13 maja 2022 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Samulak
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 13.05.2022 15:45